• Milujem život, nie drogu

     • V týždni od 18. do 22. novembra sme športovými aktivitami podporili Týždeň boja proti drogám. Hrali sme vybíjanú, futbal, florbal a rôzne pohybové hry, ktorými sme preferovali zdravý životný štýl. Pripnutím srdiečka "milujem život" sme sa verejne priznali k oslave života, ktorú sme vyjadrili aj sledovaním koncertu naživo v priamom prenose RTVS 2: "Príbeh hudby o nesmrteľnosti." V Kine Tatra v Starej Ľubovni žiaci so záujmom sledovali film o nástrahách internetu, po ktorom odvážne besedovali s okresnou koordinátorkou p. Nemergutovou a riaditeľkou CVČ p. Hanečákovou, ktorým vyjadrujeme poďakovanie za spoluprácu. Ďakujeme všetkým, ktorí tento týždeň akýmkoľvek spôsobom podporili.      fotogaléria

     • Vŕbová píšťalka - okresné kolo

     • Zapojili sme sa do okresnej  súťaže Vŕbová píšťalka,  ktorú organizovalo CVČ v Starej Ľubovni dňa14.11. 2019.  Našu školu reprezentovali Jessica Pekárová, žiačka 2.A triedy a Lívia Dopiráková, žiačka 5.A triedy. Na akordeóne ich doprevádzala pani učiteľka Mgr. Dana Norková. Za spev ľudových piesni dievčatá získali čestné uznanie. Ďakujeme za šírenie ľudových tradícií. fotogaléria

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Naša škola sa zapojila do výzvy Zachráň strom, pomôž prírode a škole. Jej podstatou bolo zachrániť jeden strom, ktorý sa spotrebuje na výrobu papiera. Aby k tomu nedošlo je potrebné zrecyklovať 125 kg papiera.

      Nám sa spoločne podarilo nazbierať 2620, 85 kg papiera. Zachránili sme 21 stromov.

      Výsledky jednotlivci: 1. miesto  – Matej Valek, 6.A = 196, 70 kg.

                                        2. miesto – Lukáš Pekár Hudák, 3. A= 183, 20 kg

                                        3. miesto – Hugo Juraj Bulinský, 9. A = 118, 85 kg

                                        4. miesto -  Gabika Salamonová, 9.A = 103, 80 kg

                                         5. miesto -  Katka Pčolková, 5. A = 100 kg

       Výsledky za triedy:

      1. miesto - trieda 6.A   vyzbierala  636, 70kg

      2. miesto - trieda 3.A   vyzbierala  429, 20kg

      3. miesto - trieda 7.A   vyzbierala 224, 95 kg

      4. miesto - trieda 9.A   vyzbierala  222, 65 kg

      5. miesto - trieda 5.A   vyzbierala  148, 50 kg

      6. miesto - trieda 4.A   vyzbierala  124 kg

      7. miesto - trieda 1.A   vyzbierala  67, 05  kg

      8. miesto - trieda 2.A   vyzbierala  38, 50 kg

      9. miesto - trieda 8.A   vyzbierala  37, 85 kg

      Usilovní boli aj naši učitelia, ktorí vyzbierali 611 kg.

      Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom,  ktorí sa do zberovej aktivity zapojili.  Ceny víťazom budú odovzdané pri  odovzdávaní polročných vysvedčení.

       

       

       

    • Kreslíme logo našej školy
     • Kreslíme logo našej školy

     • Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní,  šikovní a kreatívni  môžu do konca kalendárneho roka vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť aj v elektronickej podobe. 

      Víťazný návrh bude ocenený a víťazné logo bude reprezentovať našu plavečskú školu.

     • Základné informácie k testovaniu T5 - 2019

     • Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 – 2019 z predmetov slovenský jazyk a matematika.

      Nevyhnutná je systematická príprava žiakov na vyučovanie, tiež opakovanie učiva zo 4. ročníka. Základné informácie k testovaniu T5 2019 Zakladne_informacie_T5_2019_.pdf

    • Elektroodpad- Dopad
     • Elektroodpad- Dopad

     • Tento projekt realizuje CEEV Živica  v spolupráci so spoločnosťou SEWA, a.s. a naša škola bude tento rok jeho súčasťou. Cieľom projektu nie je vyzbierať čo najväčšie množstvo elektroodpadu, ale poukázať na životný cyklus elektroodpadu od jeho výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Taktiež chceme podporiť zodpovednú spotrebu a potrebu separovania tejto komodity, nakoľko jej časti sú pre prírodu a následne aj pre nás nebezpečné. Môžeme začať tým, že použitý drobný elektroodpad vhodíme do kontajnera vo vestibule školy. O ďalších aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva SR, sme dnes, 28. októbra, zriadili na chodbe základnej školy čitateľský kútik. V ňom si mohli žiaci pozrieť, prečítať či prelistovať z kníh, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici. Výber bol naozaj pestrý. Od titulov ako Jano, Čenkovej deti, Grécke báje a povesti až po knihy od Gabriely Futovej. Mnohé z nich sprevádzali detských čitateľov aj starších generácií. Veríme, že sa kniha stane ozajstným priateľom našich žiakov, že bude ich inšpiráciou a prispeje k rozvoju nielen čitateľských zručností ale aj tvorivosti a fantázie.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • 18. októbra, v piatok, sa žiaci našej školy stretli v Kostole sv. Margity pri modlitbe sv. ruženca. Tým sa zapojili do celosvetového projektu vyhláseného nadáciou Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN Slovensko. Odpoveďou na výzvu sv. otca Františka bola modlitba, ktorá sa niesla v misijnom duchu. Tento rozmer sprítomňovali aj symboly - farby jedotlivých kontinentov a glóbus. Svetlo zažatých sviec vyjadrovalo túžbu prítomných detí, aby na celom svete zavládol pokoj a mier. Veríme, že spoločnou modlitbou sa naplnia slová sv. Pátra Pia: "Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Svojou troškou sme k tomu chceli prispieť aj my.


    • Čas premien
     • Čas premien

     • V spolupráci s MP Education, s. r. o. sme dňa 11. 10. 2019  pripravili prednášky pre chlapcov aj pre dievčatá. Žiakom  4. a 5. roč., s názvom „ Ja a moje JA“,   priblížila pani lektorka psychické míľniky dospievania. Ako zvládať svoje povinnosti v kruhu rodiny,  ako sa prebojovať k svojim právam  v rodine,  ako si budovať trvalé  priateľstvá, či ako zvládnuť prvé lásky. Žiaci 6. a 7. roč. sa dozvedeli o kladnom aj zápornom vplyve informačných technológií na ľudské vzťahy. Akým spôsobom zasahujú do života dospievajúcich sociálne siete. Prednáškami sa prelínali vzťahy medzi chlapcami a dievčatami v období puberty, ktoré žiakov  ovplyvňujú cez informačné technológie,  cez priateľstvá,  či vzťahy v rodine, alebo vzťahy  v škole. Za cenné rady ďakujeme pani lektorke Ing. Zuzane Šutej.

     • Vybrali sme sa na Zelené pleso

     • V sobotu ráno žiaci z turistického krúžku vyrazili do Tatier. Trasa z  Bielej vode na pleso je strednej náročnosti, no  pomerne dlhá. Chodník vedie popri zurčiacej rieke, cez krásny, machom obrastený lesík. Počasie bolo mimoriadne slnečné, čo  umožnilo vidieť mnohé tatranské štíty. Všetci žiaci túto trasu zvládli, na chate si oddýchli a občerstvili sa. Obdivovali výhľady, ktoré ponúka táto časť Tatier v slnečnom počasí.

      Zelené pleso sa naozaj oplatí vidieť!

    • Prečo sa striedajú deň a noc?
     • Prečo sa striedajú deň a noc?

     • Aj na túto otázku hľadali odpoveď žiaci 4. a 5. ročníka na exkurzii vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Najprv si vypočuli rozprávanie o slnečnej sústave, potom sa presunuli do miestnosti s umelou hviezdnou oblohou. Tam mohli pohodlne sledovať nočnú oblohu a všetko, čo sa na nej počas letných či zimných nocí odohráva. Po skončení prednášok si prezreli ešte výstavu rôznych exponátov a zakúpili rôzne spomienkové predmety.

      Veríme, že tento deviaty októbrový deň prispel k  lepšej názornosti a upevneniu učiva o vesmíre.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

      Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane a ponúkla  možnosť pohybu v telocvični.  Žiaci na I. stupni si pod vedením pani učiteľky Mgr. V. Gladišovej poriadne zacvičili a zatancovali. Všetci sa cítili uvoľnene, veselo a všetkým sa cvičilo veľmi dobre. 

    • Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku
     • Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku

     • Pod vedením p.uč. Danky Norkovej reprezentovali našu školu a naše tradície žiaci navštevujúci krúžok Ľudováčik. Svojím spevom a tancom sa predstavili v pásme “ Lúčne hry” a spríjemnili tak sobotný jarmočný deň.

      Za svoj výkon si vyslúžili veľký potlesk a navyše p.uč. Norková bola ocenená riaditeľom Osvetového strediska v Starej Ľubovni za dlhoročnú a obetavú prácu s mládežou. K oceneniu srdečne blahoželáme a žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Oslávili sme Európsky deň jazykov
     • Oslávili sme Európsky deň jazykov

     •  

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.  Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Naši žiaci svojimi aktivitami poukázali na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrili tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Vytvorili úžasné projekty, v ktorých spojili 20 jazykov sveta a otvorili tým bránu k iným kultúram. Svoje jazykové zručnosti si vybraní žiaci porovnali so žiakmi v poľskom Powroźniku, s ktorými sme tiež tento deň spoločne oslávili. Tento deň nás utvrdzuje v tom, že jazyková rozmanitosť je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

    • Svetový deň mlieka v našej škole
     • Svetový deň mlieka v našej škole

     • V stredu 25. 9. 2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Podstatou tohto dňa je poukázať na konzumáciu mliečnych výrobkov deťmi. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

      Žiaci sa k tejto problematike postavili veľmi zodpovedne. Obliekli si biele tričká, yytvorili si výstavku výtvarných prác  a súťažili vo vedomostnom kvíze. Na záver všetci žiaci školy dostali "mliečny darček": kakaové  mliečko Dráčik .Za prípravu a priebeh aktivít patrí poďakovanie našim deviatakom!

     • Účelové cvičenie v prírode

     • V rámci Ochrany človeka a prírody sme si  13. septembra užili krásny slnečný deň v prírode.  Pod vedením hasiča a záchranára  p. Ľubomíra Kobera prebiehala zdravotná príprava. Praktické ukážky boli zamerané na získanie znalostí a zručností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia.  

      V druhej časti  sa žiaci s pedagógmi  peším pochodom vydali smerom k Ľubotínskej vyhliadke. Bezpečný prechod po hlavnej ceste nám zabezpečovali HaZZ  a PZ z Ľubotína. Zato im patrí poďakovanie.

     • Som prvák, som prváčka

     • V pondelok 2. septembra sa po letných prázdninách opäť otvorila  brána našej školy.

      Po zaznení tónov štátnej hymny sa všetkým prítomným  prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna Servilová.  S veľkým nadšením bránu školy prekročili naši prváci, ktorých potešil pán starosta Mgr. Peter Šlosár a venoval im prvú knihu. Potom spolu so  svojou pani učiteľkou  sa ocitli vo  svojej vysnívanej triede. Zaželajme si všetci zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2019/20.

     • Stará Ľubovňa a okolie z neba

     • Aj naša škola sa stala partnerom  projektu knihy Stará Ľubovňa a okolie z neba. Vychutnajte si krásy Starej Ľubovne a okolia ako ste ich možno  nikdy nevideli - z neba! 

      Zalietajte si spolu s touto knihou ponad Plaveč a okolie a určite sa Vám naskytnú celkom neznáme pohľady na známe miesta.

      Ak ste si knihu nezadovážili v tlačenej podobe, tak vás určite poteší online listovač, ktorá najdete tu:  https://www.cbs.sk/kniha/stara-lubovna-a-okolie-z-neba/

      Prajeme krásny  zážitok!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK