• Sme plnoorganizovaná základná škola. Našim zriaďovateľom je obec Plaveč. Vo svojej činnosti sa zameriavame hlavne na tieto priority a sme:

         • Otvorená škola – otvorenosť všetkým žiakom, rodičom, verejnosti, a to jednak obsahom vzdelávania, diferencovaným  prístupom k jednotlivým žiakom, spoločnými aktivitami a zážitkami  učiteľov, rodičov a žiakov  opierajúc sa pritom o dlhodobo úspešnú spoluprácu s rodičovským združením pôsobiacim pri našej základnej škole. Vízia otvoreného partnerstva vychádza z poznania, že škola vždy tvorí sociálny systém s množstvom vnútorných a vonkajších vzťahov a otvorený systém má vždy väčšiu šancu fungovať dobre, zdravo a byť ľuďom prospešný.
         • Škola rozvíjajúca jazykové spôsobilosti – súčasná a budúca generácia detí sa bez dobrej znalosti jazykov v zjednotenej Európe nezaobíde, preto prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje od prvého ročníka a druhý cudzí jazyk od šiesteho ročníka.
         • Škola využívajúca informačno-komunikačné technológie - sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a zavádzajú sa aj vo forme nového predmetu  informatika. Naším cieľom v tejto oblasti je absolvent s osvojenými základnými zručnosťami vo využívaní jednotlivých aplikácií, efektívne využívajúci  prostriedky informačnej civilizácie, rešpektujúci právne a etické zásady ich používania
         • Škola formujúca vzťah k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu - v rámci procesu formovania sa rovnaký dôraz kladie na úroveň vedomostí, na rozvoj zručností, ako aj na formovanie postojov žiakov k vlastnému životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu. Darí sa nám to aj vďaka zapojeniu sa do rôznych environmentálnych projektov, do projektu Zdravé školy, organizovaním spoločných turisticko-poznávacích zájazdov so žiakmi i rodičmi. Dôležitú úlohu v tejto oblasti plnia aj organizované lyžiarske kurzy, školy v prírode podporujúce zážitkové a projektové učenie sa žiakov.
         • Integrujúca škola – pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jednotlivci s rôznym nadaním a vlastnosťami. Náš školský vzdelávací systém počíta aj s integráciou žiakov. V tejto kategórii sú zastúpení žiaci s vývinovými poruchami učenia, ale aj talentovaní žiaci, ktorí sú začlenení v kolektívoch rovesníkov. Funguje veľmi dobrá spolupráca s odborníkmi a pedagogickí zamestnanci majú bohaté skúsenosti s prácou s týmito žiakmi.
         • Regionálna škola – regionálna výchova a vzdelávanie je východiskom pre  nadobúdanie skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným sociálnym, kultúrnym a prírodným prostredím našej obce. Spoznávaním svojho regiónu vedieme žiakov k formovaniu vzťahu k obci kde žijú, pocitu hrdosti, úctu k výtvorom prírody i ľudskej spoločnosti. 
         • Škola podporujúca aktívne využívanie voľného času – v čase, keď sú rodičia stále viac zaneprázdnení svojím zamestnaním a na deti pôsobí množstvo negatívnych vplyvov, považujeme za dôležité, aby škola poskytovala čo najširšiu škálu voľnočasových aktivít. Dôležitú úlohu v tomto smere plní Školský klub detí pre žiakov prvého stupňa. Okrem tejto klubovej činnosti ponúkame v rámci mimoškolskej činnosti pestrú paletu záujmových útvarov rôzneho zamerania. V budúcnosti sa chystáme rozšíriť túto ponuku o aktivity v čase školských prázdnin.
       
      •  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje