• Medzinárodný týždeň nepočujúcich

      26. 9. 2020

      Týždeň od 21. do 27. septembra je vyhlásený za Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete. Počas tohto týždňa si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je aj napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Aj naši učitelia a žiaci prejavili spolupatričnosť s týmito ľuďmi a veľmi ochotne v piatok, 25. septembra sa naučili krásne slovíčko "Ľúbim ťa" v posunkovej reči. Ďakujeme za prejav porozumenia.

     • Európsky deň jazykov

      26. 9. 2020

      Každoročne, 26. septembra sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje Európsky deň jazykov.Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. Aj naša škola sa v piatok, 25. septembra pridala k tejto iniciatíve. Žiaci si vypočuli rozhlasovú reláciu a spoločne v triedach odpovedali na otázky vedomostného kvízu. Spoločne hľadali najdlhšie slová v rôznych jazykoch. Žiaci 1. stupňa nádherne vymaľovali logo tohto dňa. Výsledky našej práce si môžete pozrieť vo vestibule školy.

     • Pilotný projekt

      20. 9. 2020

      V tomto školskom roku  sa naša škola chce zapojiť do projektu Šach na školách. Projekt sa zameriava na deti vo veku 6 - 10 rokov. Výučba šachu bude prebiehať na našej škole 1 hodinu týždenne. Žiaci z 2. - 4. roč. sa môžu prihlásiť  u svojich tr. učiteľov.

     • Biela pastelka

      19. 9. 2020

      V piatok, 18. septembra sme sa po prvýkrát zapojili do verejnej zbierky organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska  na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Spoločne sme prispeli sumou 88,3€. Všetkým, ktorí nezištne pomohli, vyslovujeme veľké ,,ďakujeme."

     • Biela pastelka

      17. 9. 2020

      Nie je slepý ten, kto má choré oči a nevidí, ale ten, kto ich má zdravé a nevidí, pretože dobre vidíme iba srdcom, to hlavné v našom živote je očiam neviditeľné.

      Aj my môžeme preukázať dobro v našich srdciach. Už zajtra sa budeme snažiť pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú.

      V piatok,18. septembra 2020 sa na celom Slovensku uskutoční už 19. ročník verejnej zbierky Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002.

      Prispieť môžete ľubovoľnou sumou vhodenou do urny, ktorá bude zajtra umiestnená pred hlavných vchodom našej školy alebo zaslaním sms  s ľubovoľným textom na číslo 820 sumou 2 eurá.

      Veríme, že spoločne dokážeme dobrotu v našich srdciach a pomôžeme ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú, pretože niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. Ďakujeme

       

     • Oznam o priebehu volieb do rady školy za rodičov ZŠ

      16. 9. 2020

      Vážení rodičia,  v zmysle zákona §24 odst.2 zákona 596/ 2003 o pôsobnosti orgánov školskej samosprávy- rady školy, uplynulo štvorročné funkčné obdobie členov Rady školy.

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Rada školy sa skladá z 11 členov:

      • 3  zástupcovia rodičov ZŠ
      • 1  zástupca rodičov MŠ
      • 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      • 1 zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

      Vzhľadom k vzniknutej situácii a nariadeným epidemiologickým opatreniam navrhujeme nasledovný postup pri voľbe členov za rodičov ZŠ.

      1. Cez Edupage je spustený anonymný dotazník, v ktorom každý rodič bude môcť napísať meno a priezvisko kandidátov.  Pre vyplnenie dotazníka kliknite tu                                            Dotazník bude aktívny do  18. 9. 2020. 

      2. Za každú triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa,  navrhnite dvoch kandidátov.

      2. Voľby členov do rady školy sa uskutočnia tajným hlasovaním vo vestibule školy, ktoré sa budú konať  v utorok  22. septembra 2020 o 17. 30 hodine.

      Vaša účasť je potrebná.

     • Emmka získala ďalšiu medailu

      16. 9. 2020

      Naša mladá šachistka Emma Gondeková sa opäť postavila najlepším a po ťažkom súboji, v ktorom sa niekoľkokrát menil očakávaný výsledok získala pekné 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže  v zrýchlenom šachu (2x15 minút) v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov, ktoré sa konali 13.9.2020 v Topolčanoch.

      Srdečne blahoželáme!

     • Oznam

      16. 9. 2020

      Vážení rodičia, aj v našej škole pribúdajú žiaci, ktorí prerušili  dochádzku z dôvodu nariadenej karantény alebo zdravotných dôvodov.  

      1. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf
      2. V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      3. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.
     • Ponuka záujmovej činnosti v školskom roku 2020/21

      11. 9. 2020

      V školskom roku 2020/21 budú na našej škole pracovať záujmové útvary:

      1. Turistický  - Mgr. M. Hajduková
      2. Futbalový    - p.  R. Pekár-Hudák
      3. Športové hry  (1. - 4.) - Mgr. A. Fedáková
      4. Kolégium Zelenej školy (5. – 9.) Mgr. M. Vojteková
      5. Rozhlasový (5. – 9.) - Mgr. R. Kosturská
      6. Ľudováčik (1. – 5.)   - Mgr. D. Norková
      7. Nemčina hrou (1. – 4.) – Mgr. A. Murcková
      8. Letom svetom (1. – 4.) - Mgr. J. Jakubkovičová
      9. Z každého rožka troška (1. -4.) - Mgr. D. Jarkovská
      10. Konverzácia v nem. jazyku (7. – 9.)  – Mgr. A. Dziaková
      11. Zdravotník - záchranár (3.- 9.)-  p. Ľubomír Kober

      Skupinové vyučovanie  ZUŠ Rosnička Kežmarok v odboroch:

      1.  Tanečný -  Mgr. Barbora Ilečková
      2.  Výtvarný  - Mgr. Martin Horváth   

      Individuálne hudobné vyučovanie ZUŠ sv. J. Nepomuckého Stará Ľubovňa v predmetoch:

      SPEV A KLAVÍR - Mgr. Alena Zreľaková, DiS. art

      AKORDEÓN - Bc. Radovan Nestorik

      KLAVÍR + KEYBORD Andrea Gladišová, DiS. art

       

       

     • Pokyny k začiatku školského roka

      28. 8. 2020

      Vážení rodičia,

      otvorenie školského roka 2020/2021 sa začne v stredu 2. septembra 2020 o 8:00 hod. sv. omšou v kostole sv. Margity.

      Vzhľadom na prijaté opatrenia súvisiace s nástupom do školy otvorenie školského roka sa uskutoční v jednotlivých triedach. Je potrebné, aby si žiaci so sebou doniesli prezuvky.

      Do budovy školy prosíme vstupovať s rúškom! Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka, ktorých bude sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.

      Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke školy, prípadne si ho môže vyzdvihnúť v pondelok vo vestibule školy.

      Prevádzka školského klubu bude zabezpečená od 3. septembra do 20. septembra z dôvodu mimoriadnych opatrení  iba pre  žiakov  1. ročníka.

      Zdravotny-dotaznik-dieta_pred nastupom do skoly_pdf


     • SEMAFOR PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

      27. 8. 2020

      Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

     • Zvládli sme to...

      2. 7. 2020

      Tento školský rok bol výnimočný a náročný. Každý načrel, až na dno svojich možností. Napriek všetkému sme to s trpezlivosťou všetci spolu zvládli...

      Tradične zazneli slová z piesne Zbohom škola... a v  príhovore sa deviataci poďakovali  svojim učiteľom, zamestnancom školy a povzdbudili mladších spolužiakov. Riaditeľka školy odovzdala riaditeľsku pochvalu za výborný prospech a reprezentáciu školy. Odmenení vecnou cenou boli aj ostatní žiaci školy, ktorí sa počas roka zapojili do súťaží alebo získali riaditeľskú odmenu. Žiaci si prevzali vysvedčenia od svojich učiteliek a deviataci slávnostne od pána starostu.

      Milí deviataci, úspešne  ste sa zapísali  na stredné školy. Želáme Vám  veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

     • Úspech v projekte Elektroodpad- dopad 3

      2. 7. 2020

      Spoločnosť Sewa a Živica vyhodnotili projekt, v ktorom bolo zapojených 15 základných a stredných  škôl z celého Slovenska. Naša škola sa stala jednou z troch najaktívnejších a najinšpiratívnejších škôl a získala tak kompostér. Členky akčného tímu Natália Angelovičová Sofia Plavnická z ôsmeho ročníka, boli srdcom tohto projektu na našej škole. Absolvovali úvodný seminár v Košiciach, kde zážitkovou a aktivizujúcou formou preskúmali problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu. Jednotlivé aktivity potom využili aj v našej škole pri rovesníckom vzdelávaní. Pripravili infostánok, naspievali pieseň o elektronike, aj videozáznam o vyhodnotení jednotlivých aktivít. Dievčatám ďakujeme za ich aktivitu a môžu sa tešiť na ocenenie už v septembri.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 6. 2020

      Ani obdobie domáceho vzdelávania neodradilo niektorých organizátorov súťaži od možnosti, zapojiť žiakov do riešenia zaujímavých úloh. Jednou z nich bola súťaž Matematický klokan, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. 6. – 12. 6. Keďže sa súťaž organizovala v období, kedy sa časť žiakov vzdelávala dištančne, možnosť zapojiť sa do riešenia úloh bola rozvrhnutá na niekoľko dní, počas ktorých si mohli otestovať svoje vedomosti žiaci podľa jednotlivých ročníkov. Tí, ktorí sa do súťaže zapojili ju absolvovali buď v škole – žiaci prvého až piateho ročníka - alebo v domácom prostredí. Veríme, že ich snaha prinesie pekné výsledky.   

     • SZUŠ Rosnička pozýva

      25. 6. 2020

      INFO na jednodňový letný tábor UMENIE V TRÁVE

      Uskutoční sa  v priestoroch školy, školského športového areálu a okolí.

      Čo treba odovzdať pedagógovi v prvý deň tábora: vyhlásenie rodičov o zdravotnej spôsobilosti,

      (viď priložené tlačivo dole) a kópiu kartičky poistenca. Čo potrebuješ: fľašu na vodu, čiapku (šatku) na hlavu, športovú obuv, pršiplášť v prípade dažďa. Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúša sa tým program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

      ZaV__ZNa_PRIHLaSKA.pdf

    • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020
     • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

      15. 6. 2020

       

      Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 23.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 24.júna budú triednické hodiny.  

      Rodičom žiakov 6.- 9.ročníka bolo na Edupage zaslané Prihlasovanie so zisťovaním ZÁUJMU/NEZÁUJMU o účasť ich detí v škole od 22.júna 2020 a o stravovanie v ŠJ. Voľbu je potrebné vykonať do stredy 17.júna 2020, aby sme v škole vedeli zabezpečiť nevyhnutné materiálne a personálne podmienky.  

      Ďakujeme za porozumenie.

     • BUS KARPATY posilňuje autobusové spoje

      28. 5. 2020

      Na základe nahláseného počtu žiakov prihlásených na vyučovanie do ZŠ Plaveč, budú od 1.6. do 30.6.2020 premávať aj tieto školské spoje:

      1.  Linka 710437 spoj 31 s odch. o 12:55 hod. zo St. Ľubovne cez Kozelec 
      2. Orlov do Obručného. Linka 710440 spoj 16 s odch. o 07:00 hod. z P. Poľa cez Ďurkovú do St. Ľubovne ( odch. z Ďurkovej 07:32 hod.).  

      Aktuálne cestovné poriadky sú zverejnené na stránke www.buskarpaty.sk

     • Otvorenie škôl od 1. júna

      26. 5. 2020

      Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR a schválených opatrení ÚVZ SR starosta obce  Mgr. Peter Šlosár  s účinnosťou od 1. júna 2020 rozhodol:

      1. ponechať zatvorenú prevádzku školského klubu detí,
      2. otvoriť materskú školu pre deti materskej školy,
      3. otvoriť základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, 

      a v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ Plaveč stanovuje Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

      Vážení rodičia, 
      potrebné informácie k nástupu do školy od 1.6.2020 nájdete Príloha_1_.pdf
      Pri prvom príchode žiaka do školy zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo pre MŠ Príloha_2.docx
      Vyhlásenie zákonneho zastupcu o zdravotnom stave žiakov ZŠ Príloha_3.docx
      Pre názornosť prikladáme nštruktážne video https://www.facebook.com/watch/?v=954685871613634

       

      Tešíme sa na všetkých žiakov.                                                                                                                   Riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Podmienky nástupu detí a žiakov do školy

      19. 5. 2020

       

      Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6. 2020.

      • Zriaďovatelia  budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí.
      • Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do MŠ  prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov.
      • Do školy nemôžu nastúpiť: deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom), a deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.
      • Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Všetky dokumenty nájdetehttps://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/.

     • Príprava piesne s videoklipom

      18. 5. 2020

       Aj keď je škola už dlhšie zatvorená, žiačky našej školy sú naďalej aktívne a kreatívne. V rámci projektu Elektroodpad-dopad 3, pripravujú pieseň s videoklipom na tému týkajúcu sa elektroniky a elektroodpadu. Za pomoc ďakujeme p. Lackovej za ušité rúška, ktoré sú v tejto chvíli krásnym módnym doplnkom.

     • Oznam pre deviatakov a ich rodičov

      9. 5. 2020

      Minister školstva Mgr. Branislav Gröhling po rokovaní vlády SR vydal niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú  aj žiakov končiacich základnú školu. S deviatakmi súvisí aj podávanie prihlášok na stredné školy. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

      Dôležité termíny:

      • Do 7.5. 2020 každá stredná škola zverejní upravené kritériá prijímacieho konania pre štvorročné a päťročné vzdelávacie programy.
      • Do 15. mája 2020 zákonný zástupca  podá dve prihlášky na vzdelávanie  cez informačný systém základnej školy EduPage. Celý návod si môžete pozrieť na priloženom linku. http://https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u646&lang_id=2
      • Do 29. mája 2020 riaditeľ SŠ so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov.
      • Uchádzač do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      • Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. termín).

      Ďalšie termíny budeme aktualizovať  podľa usmernení ministerstva školstva.

     • Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

      19. 4. 2020

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní Pedagogickou radou ZŠ s MŠ Plaveč (elektronicky) stanovujem  zásady hodnotenia žiakov našej školy:

      1. základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách sú:

      ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

      ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby - priebežné úlohy, ktoré žiaci vypracujú, budú vyučujúci hodnotiť slo

      vnými komentármi, prípadne percentuálnym vyjadrením

      ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie (nie však ich subjektívne rozhodnutie neplniť pokyny vyučujúcich, neodovzdávať úlohy a pod.)

      2. Priebežné hodnotenie žiakov

      • Priebežné hodnotenie zadaných úloh pre žiakov  je slovné. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní.
      • Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka.
      • Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka

      3. Získavanie podkladov na hodnotenie

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      4.Hodnotenie žiakov na konci školského roka        

      • V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia (podľa zatiaľ platného Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.
      • Vyučovacie predmety OBN, NAV, ČIP nebudú na konci školského roka klasifikované - teda žiak za splnenia podmienky aktívnej práce - bude mať na vysvedčení absolvoval/absolvovala.
      • V ostatných ročníkoch (2. – 9. ročník)  sa všetky predmety budú hodnotiť známkou okrem ANJ (3. a 4. roč.).
      • V tomto koncoročnom hodnotení zohľadníme výsledky žiakov pred prerušením vyučovania; výsledky žiakov, aktivitu žiakov a ich dôkladnosť pri plnení úloh v čase prerušeného vyučovania.

      UPOZORŇUJEME, že v prípade, ak žiak z objektívnych dôvodov (technické vybavenie, dlhodobé ochorenie...) nemôže odosielať podklady cez Edupage, budú zákonní zástupcovia v termíne pred klasifikačnou poradou vyzvaní na predloženie všetkých chýbajúcich prác žiaka (jeho portfólio).

      5. Ukončenie stupňa vzdelania

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka

      6. Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčiin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      V prípade akýchkoľvek nových usmernení, budeme pružne reagovať a informovať vás o zmenách.

      Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

       

       

     • Náboženská výchova alebo etická výchova

      22. 4. 2020

      Žiadame rodičov žiakov, aby vybrali povinne voliteľný predmet, ktorý budú žiaci navštevovať v školskom roku 2020/2021: Náboženská výchova / Etická výchova. V  čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách využijeme elektronickú formu cez  EduPage - Prihlasovanie. Prihlasovanie je možné aj priamo v mobilnej aplikácii. Vyberte jednu z možnosti a potvrďte do 30. 4. 2020. Ďakujeme.

     • Rozvrh online vyučovanie

      17. 4. 2020

      Naši učitelia sa rozhodli  využiť bezplatné komunikačné nástroje pre učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka. Od pondelka sme pripravili  časový rozvrh jednotlivých tried. Žiaci v určenom čase majú byť pripojení na Zoom a vzdelávať  sa. V rozvrhu sme prihliadali na to, že  žiaci majú súrodencov a možno jeden PC. Prosíme rodičov, aby sa snažili zabezpečiť internetové pripojenie. 

      Usmernenie k online vyučovanvyučovanie sa začne každý deň od 8. 30 hod. podľa časového rozpisu jednotlivých tried rozvrh_online_vyucovanie(5).pdf​​​​​​​

      Online hodiny budú slúžiť na vyvodenie nového učiva, zodpovedanie otázok žiakom, overenie pochopenia učiva žiakmi.

      Pre online vyučovanie žiaci potrebujú nainštalovať program zoom do svojho PC, tabletu alebo mobilu.  V prípade  súrodencov postačí mať nainštalovaný program raz.  Budú sa prihlasovať iným ID číslom, ktoré dostanú od učiteľky.

      Ostatné hodiny v rozvrhu sa vyučujú pomocou online portálov zasielané cez Edupage nasledovne: ak má napr. žiak  v utorok predmety GEO, DEJ, FYZ, tak z týchto predmetov dostanú žiaci v utorok študijný materiál, ktorý je potrebné preštudovať a zadanie úloh vypracovať  do nasledujúcej hodiny (v tomto prípade do nasledujúceho utorka, teda do týždňa). V prípade hlavných predmetov-SJL, MAT je potrebné domáce úlohy odovzdať do nasledujúceho dňa.

      Komunikácia učiteľov so žiakmi naďalej prebieha cez správy v Edupage.

      V tejto náročnej situácii prosíme všetkých žiakov, aby pokračovali vo vzdelávaní elektronickou formou. Zároveň žiadame rodičov, aby vypracovanie zadaných úloh  kontrolovali a poskytli vyučujúcemu spätnú väzbu. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vyučujúce za daný predmet.

    • Akčný deň s projektom Elektroodpad- dopad
     • Akčný deň s projektom Elektroodpad- dopad

      21. 4. 2020

      Pri príležitosti dňa Zeme, budú zajtra 22.04.2020, členky nášho akčného tímu organizovať infokampaň o elektroodpade, ktorá súvisí s projektom Elektroodpad-dopad 3.

      Zapojiť sa môžete všetci tým, že prinesiete nefunkčný drobný elektrospotrebič alebo aj vybité batérie. Zber spojený s infokampaňou sa uskutoční pred budovou potravín COOP Jednota od 11:00 do 14:00 hod.. Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel daných štátom.

      A vôbec, viete prečo je separovanie elektroodpadu dôležité? Dozviete sa to v tejto prezentácii: elektroodpad.pptx


     • Oznam - prerušenie vyučovania

      26. 3. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku od 30 marca 2020 do odvolania. Vzdelávací proces žiakov v tomto období bude naďalej prebiehať elektronickou formou prostredníctvom Edupage.

      Ďalšie zmeny!

      • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9.
      • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
      • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
      • Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl - od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
      • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Informácie nájdete na https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  

      Veríme, že túto situáciu všetci zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

     • Poďakovanie za spoluprácu

      17. 4. 2020

      Milí rodičia,

      v tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i žiakov, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu.

      • Sú medzi vami takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa, čo najlepšie vypracovať  zadané úlohy s deťmi. Z jedného dňa na druhý ste prevzali na seba úlohu učiteľa. Ide vám to veľmi dobre.

      • Ak si myslíte, že vaše dieťa niečomu nerozumie, neváhajte kontaktovať p. učiteľky cez správy v Edupage,  ktoré vám ochotne poradia a pomôžu.

      • Možno máte problémy s IKT zariadeniami. Aj tu je možnosť komunikácie a dohody.

      • Sú však medzi vami aj takí, ktorí nepotrebujú intenzívnu pomoc rodičov a aj napriek tomu sa nezapájajú  do elektronického vzdelávania z dôvodu nezáujmu. Myslíme našich končiacich  žiakov, ktorí sú ešte  stále v prípravnom období  na prijímacie pohovory na SŠ.                                                                                                     Ak  je pochopenie a snaha na obidvoch stranách, každá dohoda je možná  a všetko sa dá  zvládnuť.  Za vašu pomoc vám patrí vďaka.

       

     • Oznam

      9. 4. 2020

      Riaditeľka školy upozorňuje žiakov, aby sa nezdržiavali v areáli školy z dôvodu vykonávania  stavebných prác na školskom pozemku.

     • Zápis do prvého ročníka po novom

      25. 3. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavči oznamuje rodičom zmenu zápisu detí do 1. ročníka.

      V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v utorok 21. 4. 2020 v čase 7.00 - 9.00 a v čase 15.00 - 17.00 osobne do školy, kde rodič vyplní prihlášku u pani riaditeľky. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky, ktorú my vytlačíme, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Prosím, SLEDUJTE našu stránku, o všetkom Vás budeme informovať.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

      15. 3. 2020

      Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.  Pripomíname, že prerušenie prevádzky škôl nie sú prázdniny, ide o preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti  s koronavírusom COVID-19  rodičov o ich dôslednú kontrolu. 

      Povinnosťou žiakov bude sledovať webovú stránku školy a vypracovávať  úlohy a zadania, ktoré im učitelia budú priebežne zasielať elektronicky prostredníctvom cez edupage.

      Žiadame rodičov, aby dohliadli na vypracovanie všetkých zadaní  o dôslednú kontrolu dodržiavania hygienických a karanténnych opatrení.

      Žiaci môžu kontaktovať svojho  vyučujúceho prostredníctvom Edupage-u. Vedenie školy bude k dispozícii prostredníctvom e-mailu: zsplavec@centrum.sk alebo na t. č. 0918324168, 

      Dôrazne žiadame rodičov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov, kontrolovali pobyt svojich detí počas karantény (aby sa hromadne nezdružovali) a aby preventívne trávili čas doma. 

      Všetci prispejme dodržiavaním pravidiel k minimalizovaniu šírenia tohto nebezpečného ochorenia. Všetkým prajeme veľa zdravia.

     • Prerušenie prevádzky

      12. 3. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje rodičom a žiakom,  že na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu Covid-19 na celom území Slovenskej republiky,  sa prerušuje prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Plavči od  13. 3. 2020 (piatok)  predbežne do 27. 3. 2020.

      Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená. Telocvičňa a školské ihriská sa nebudú využívať.

     • Preventívne hygienické opatrenia v škole

      11. 3. 2020

      Oznamujeme rodičom žiakov, že naša škola urobila opatrenia z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19:

      1.  Žiaci boli poučení  o rizikách šírenia koronavírusu a pravidlách zvýšenej hygieny, hlavne správnom umývaní rúk.
      2.  Dezinfekčné mydlá v dávkovačoch sú žiakom k dispozícií v triedach a WC.
      3. Prevádzkoví zamestnanci školy zabezpečujú každý deň zvýšenú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, toaletných dosiek a podláh.

      Vedenie školy žiada rodičov o následovné:

      1.  Zabezpečiť deťom jednorázové hygienické utierky (papierové)
      2. Neposielať do školy deti s horúčkou a príznakmi nachladenia

      Žiadame rodičov, aby rovnaké hygienické a bezpečnostné opatrenia vykonali aj vo svojich domácnostiach, prípadne odporúčame, aby si v rodine ráno aj večer merali teplotu. V prípade zvýšenej teploty niektorého člena rodiny neposielajte dieťa do školy a bezodkladne kontaktujte lekára a školu!

     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

      11. 3. 2020

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1.     všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

      2.      návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

      3.      s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

      4.      okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

      5.      návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

      6.      všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

      NARIAĎUJE SA:

      1. dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené:
      2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatelbvi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosť
      3. Blok textu: starostlivosťVšetkým poskytovateľom zdravotnej starostliví v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

      Dôrazne sa neodporúča:

      - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska)

      ,- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     • Usmernenie MŠVVaŠ SR č.2, v súvislosti so šírením koronavírusu

      9. 3. 2020

       

        V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

           MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.   

        Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.    

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

           Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

           Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

     • Družobné stretnutie v Powroźníku

      27. 2. 2020

      Prvé stretnutie s našou družobnou školou z Powroźníka sme zvládli na výbornú. V halovom futbale žiakov súperili:  Muszyna - Zlockie – Powroźnik - Żegiestów – Plaveč. Naši chlapci vybojovali zaslúžené 1. miesto. Družstvo dievčat odohralo priateľský zápas vo vybíjanej  „Dva ogne“ Všetkým ďakujeme za športový výkon a reprezentáciu našej školy. Poďakovanie patrí aj trénerovi Radovi Pekár-Hudákovi. prikladáme foto

     • Oznámenie o konaní volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč

      27. 2. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

      konanie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč

      dňa 17. marca 2020 (utorok) o 17. 00 hod.  v budove ZŠ.

       

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov

      Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy:

      • 4 zvolení zástupcovia rodičov,
      • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       

      V Plavči 27. 2. 2020                                                            Mgr. Anna Servilová, riaditeľka ZŠ

       

     • A Silly Bear

      11. 3. 2020

      Dôležitosť ovládania aj cudzích jazykov sme podporili účasťou na divadelnom predstavení v Starej Ľubovni. Toto predstavenie bolo zaujímavé tým, že herci komunikovali v anglickom jazyku, čím nabádali žiakov 5. a 6. ročníka pozorne počúvať aktívnu angličtinu a zároveň mali môžnosť  zdokonaliť sa v tomto svetovom jazyku.

     • Divadelné predstavenie

      24. 2. 2020

      Žiaci prvého stupňa dňa 24. 2. 2020 navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove kde si pozreli rozprávku Červená Čiapočka. Tá sa trošku líšila od klasickej ľudovej rozprávky. Červená čiapočka v podaní prešovských divadelníkov bola spojením niekoľkých rozprávok. V príbehu tak mohli deti stretnúť nielen Červenú čiapočku, ale aj postavy z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach alebo z príbehu Ako išlo vajce na vandrovku. Všetky tieto rozprávky spájala postava vlka, ktorý deťom učaroval najviac. Bol vtipný, veselý a neskutočne závislý na sladkostiach. Celá rozprávka bola doplnená krásnymi piesňami. Veľakrát divadelníci zapojili do deja aj publikum, ciže deti. Sálou sa ozýval smiech a tlieskanie. Ako povedal po predstavení jeden druháčik: "Toto bolo najlepšie divadlo v mojom živote." Nedá sa s ním nesúhlasiť. Vtipný príbeh sa páčil aj učiteľkám.

    • Irán - Svet okolo nás
     • Irán - Svet okolo nás

      23. 2. 2020

      Žiaci 6. – 7. ročníka sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Aktuálny program pod názvom Irán – zahálená krása zaviedol žiakov na Blízky východ. Do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale predovšetkým veľmi pohostinnej krajiny.  Žiakom sa páčilo multimediálne spracovanie projekcie, ktoré bolo sprevádzané hovoreným slovom moderátorov.

    • Medzinárodný deň materinského jazyka
     • Medzinárodný deň materinského jazyka

      21. 2. 2020

      21. február je deň, kedy si pripomíname hodnotu rodnej reči a materinského jazyka. Tento najsilnejší nástroj na rozvoj a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva sme si pripomenuli spolu s významnou osobnosťou našich dejín, s Ľudovítom Štúrom, kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Medzinárodný deň vyhlásila OSN a prvýkrát sa slávil v roku 2000. Žiaci našej školy sa zapojili do jeho osláv rôznymi aktivitami, ktoré realizovali na hodinách slovenského jazyka. Význam Medzinárodného dňa slovenského jazyka nám priblížili členovia redakčného krúžku, ktorí tento významný deň odštartovali  rozhlasovou reláciou. V dejinách nášho materinského jazyka je najvýznamnejšou osobnosťou práve Ľudovít Štúr, a preto sme boli veľmi radi, že našich žiakov navštívil a odovzdal im ocenenie v podobe medaily. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít spojených s týmto sviatkom a ôsmakom za ich prípravu a realizáciu.

      Materinský jazyk je vzácny, naša reč je ľubozvučná, nedajme si ju vziať!

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

      20. 2. 2020

      Vydaril sa! Opäť po roku môžeme skonštatovať, že karneval je medzi deťmi veľmi obľúbenou akciou. 20. februára telecvičňu našej školy zaplnili žiaci a učiteľky v maskách svojich obľúbených hrdinov, rozprávkových bytostí, ale aj viac či menej známych vecí. Zábava bola výborná. Už tradične sa deti najviac tešili na tombolu, ktorá bola vďaka sponzorským darom veľmi bohatá. Všetkým, ktorí prispeli k detskému úsmevu, ďakujeme. Za prípravu a realizáciu ďakujeme žiakom piateho a šiesteho ročníka.

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

      17. 2. 2020

      Súčasťou projektu Elektroodpad- dopad je aj rovesnícke vzdelávanie. Natália Angelovičová a Sofia Plavnická odovzdávali vedomosti, skúsenosti a informácie našim predškolákom. Spoločne sa venovali téme "Baterky a kábliky". Hravou formou sa snažili deťom v predškolskom veku priblížiť fungovanie elektroniky a pôsobenie elektroodpadu na životné prostredie a na človeka. Dievčatám ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom rovesníckom vzdelávaní.

      "Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad- dopad 3 v spolupráci s CEEV Živica. Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk"


       

    • Turistická sobota
     • Turistická sobota

      15. 2. 2020

      V sobotu 15.2.2020 sa žiaci, ktorí majú radi turistiku, vybrali znova do našich obľúbených Tatier a za pekného počasia vykročili rezkým krokom zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde si pozreli expozíciu v Tatranskom ľadovom dóme – tento rok to bol známy Parížsky chrám Notre dame a tiež súťažné výtvory Tatry Ice master 2020. Nemohli sme vynechať ani Reinerovu útulňu známu svojim snehovým Betlehemom. Výlet sa nám vydaril a každý odchádzal domov spokojný, občerstvený sviežim tatranským vzduchom a plný zážitkov. Pozrite foto

     • Beseda s pani výpravkyňou

      13. 2. 2020

      Naši prváci a druháci v rámci aktivít rozširujúcich vedomosti a poznatky sa dnes dozvedeli o práci na našich železniciach.  Pani výpravkyňa v železničiarskej rovnošate cestovala so žiakmi ako v ozajstnom rýchliku s cestovným lístkom niekoľko zastávok.  Možno práve touto besedou narastie záujem o toto povolanie. Poďakovanie patrí zamestnankyni TEŽ  Bc. Márii Reľovskej.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 5.2.2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Hugo Juraj Bulinský, Adrián Chovanec, Gabriela Salamonová (9.A) a Sofia Guľašová (8.A) zúčastnil 1. ročníka regionálneho kola Finančnej olympiády pre žiakov základných škôl. Súťažiacim gratulujeme k 4. miestu a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Foto v galérii

     • Všetkovedko a Expert geniality show

      6. 2. 2020

      Dňa 28.11. sa na našej škole uslutočnila vedomostná súťaž Všetkovedko  pre žiakov 1. stupňa a Expert geniality show pre žiakov 2. stupňa. V rámci Slovenska sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 22 000 žiakov, z našej školy 12 žiaci: Alexander Duch, Denis Plavnický, Anabela Bartošová, Timea  Pekárová - Hudáková, Marek Heteš, Natália Tešľová, Jozef Semko, Barbara Kurucová, Juraj Orechovský, Kristán Hudák, Filip Lorencovič a Sarah Norková. Do Exert geniality show 13 828 žiakov, z našej školy 16 žiaci: Simona Vojteková, René Ján Bulinský, Margita Nemergutová, Branislav Šuťák, Róbert Šlosár, Dávid Majerníček st., Vanesa Pekárová, Tadeáš Pekár - Hudák, Samuel Vallo, Adam Kosturský, Tamara Pekárová Hudáková, Patrícia Vojteková, Sofia Guľašová, Anna Orechovská, Šimon Duch a Gabriela Kalakajová. V súťaži si žiaci overili svoje vedomosti, odniesli nové skúsenosti a v neposlednom rade získali účastnícky diplom a vecnú cenu.

     • Hodnotili sme I. polrok 2019/20

      4. 2. 2020


      31. januára sa pre školákov uzavrel prvý polrok školského roka 2019/2020.  Za dosiahnuté výsledky si žiaci od svojich triednych učiteľov prevzali výpis  klasifikácie prospechu a správania i pochvalu triedneho učiteľa.  Riaditeľka školy odovzdala vybraným žiakom za výborný prospech a reprezentáciu školy v súťažiach odmenu – jednodňový výlet.  Najlepší zberači v zbere papiera si  prevzali vecné ceny.

      Milí žiaci, želáme vám veľa energie a úspešný štart do nového polroka!

    • Prečo si vybrať duálne vzdelávanie
     • Prečo si vybrať duálne vzdelávanie

      23. 1. 2020

      Naši ôsmaci a deviataci absolvovali vyučovaciu hodinu s regionálnym koordinátorom duálneho vzdelávania pánom R. Jánošíkom.  Dozvedeli sa ako sa stať žiakom v systéme duálneho vzdelávania a prípravy na povolanie.  Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania v rámci prešovského kraja bude pomôckou  pri  ich rozhodovaní a výbere strednej školy.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

      22. 1. 2020

      V dňoch 13. – 17.1. 2020 sme sa s našimi ôsmakmi zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ždiari. Lyžovali sme v lyžiarskom stredisku SKI Strachan. Ubytovaní sme boli v penzióne Šafrán, ktorý je v blízkosti lyžiarskeho strediska. Lyžovať na upravených svahoch za krásneho, slnečného počasia motivovalo všetkých, skúsenejších lyžiarov aj začiatočníkov. Zvládli sme to a každý lyžiar urobil veľký pokrok.Prikladáme foto

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

      20. 1. 2020

           Dňa 17.1.2020 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

           Našu školu reprezentovli Johana Pružinská (2. roč.), Marek Kolcun (4. roč.) a Tadeáš Pekár-Hudák (6.roč.), ktorí získali čestné uznanie za výborný prednes.

       

     • Nový úspech v šachu

      9. 1. 2020

      Naša prváčka Emmka Gondeková vytrvala v súťaži a ukázala, že vie vyhrávať. V lige mládeže Spiša v Rapid šachu vybojovala 1.miesto a na vianočnom turnaji v Stropkove krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce do semifinále - východné Slovensko.

    • Školské kolo pytagoriády
     • Školské kolo pytagoriády

      9. 1. 2020

      13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3 - P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      6. A: Samuel Vallo, Natália Fedáková

      4. A: Liana Hetešová, Filip Lorencovič, Jonáš Pekár

      Srdečne im blahoželáme!

     • 3. ročník vianočných trhov

      20. 12. 2019

      Vianočné piesne, vôňa ihličiavianočného punču sa aj po tretí raz šírila z vestibulu našej školy. 20. decembra sa vo vestibule uskutočnili vianočné trhy.  Otvorili ich žiaci nádhernou vianočnou akadémiou pod vedením p. uč. Dany Norkovej, p. uč. Aleny Zreľákovej a p. uč. Radoslava Nestorika, čím navodili krásnu atmosféru.  Stánky sa prehýbali pod ťarchou s láskou ručne vyrobených výrobkov. Z každého predaného výrobku sa deti veľmi tešili. Ďakujeme všetkým učiteľkám, žiakom a rodičom, ktorí bez nároku na odmenu prispeli svojimi šikovnými rukami a nápadmi. Finančný výťažok poputuje rodine z  Plavča, ktorá to v tomto predvianočnom období  najviac potrebuje.

     • Tanečný program SZUŠ

      19. 12. 2019

      Naši  žiaci z tanečného krúžku pod vedením Mgr. B. Ilečkovej nám  dnes priblížili vianočnú atmosféru. Mnohí z nás sa zamysleli nad pravým zmyslom Vianoc. Vystúpenie  bolo spojené s výstavou výtvarných prác žiakov z výtvarného krúžku pod vedením Mgr. A. Nemergutovej. Všetkým účinkujúcim patrí poďakovanie.

     • Vianočný turnaj "Kráľ šachu"

      19. 12. 2019

      Centrum voľného času v Starej Ľubovni 18. decembra zorganizovalo turnaj v šachu, kde sa za účasti 36 hráčov bojovalo o titul „Kráľ šachu“.  Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Naši zástupcovia vo svojich kategóriach boli ocenení: Simona Vojteková získala 2. miesto, Adrián Chovanec vybojoval 3. miesto a Emka Gondeková bola najmladšou účastníčkou turnaja.  Všetkým trom blahoželáme a povzbudzujeme ich do ďalšej hry.

     • Šaliansky Maťko

      17. 12. 2019

      Dňa 16. 12. 2019 sa v našej skole uskutočnilo školské kolo v recitácií povestí Šaliansky Maťko. Recitátori nás preniesli do minulosti oduševneným recitovaním textov známych aj menej známych autorov. Za odvahu a výkon si zaslúžili potlesk publika. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Starej Ľubovni. V kategórii 2.-3. ročník - Johanka Pružinská, v kategórii 4.-5.ročník - Marek Kolcun a v kategórii 6.-7. ročník - Tadeáš Pekár-Hudák. Víťazom srdečne blahoželáme. 

    • Vitaj, vitaj Mikuláš!
     • Vitaj, vitaj Mikuláš!

      7. 12. 2019

      Vitaj,vitaj Mikuláš,
      čo v batohu pre nás máš?

      Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
      nikto z nás už čakať nechce.

      Takto žiaci privolávali  Mikuláša, ktorý  zavítal do našej školy. Najväčšiu radosť z neho mali detičky z MŠ, ktoré štedro obdaroval a spolu si  s nimi aj zatancoval. Pre žiakov ZŠ si pripravil mikulášske úlohy, za ktoré ich odmenil. Mikuláš rozdával sladkosti, čerti maľovali uhlím a anjeli rozdávali radosť. Deň s Mikulášom bol plný zábavy a dobrej predvianočnej nálady.. Ďakujeme Mikuláš a budeme Ťa čakať i o rok!  Poďakovanie patrí aj našim deviatakom a Rade rodičov.

    • Informatická súťaž - iBobor
     • Informatická súťaž - iBobor

      26. 11. 2019

      V dňoch od 12. do 16. novembra prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Na našej škole sa zapojilo 87 žiakov. Najúspešnejším sa stali žiaci 3. ročníka Sandra Tomčová a Lukáš Pekár Hudák. Úspešnými riešiteľmi a diplom získali

      V kategórii: Drobec  (2.a 3. roč.): S. Tomčová, L.Pekár Hudák, T. Girgoško, T. Maček, M. Heteš, A. Slimák, Ľ. Lacková, M. Dučák, A. Duch, P. Pčolka                                                                                 V kategórii: Bobrík  (4.a 5. roč.): D.Duchová, J. Pekár, D. Kalakajová, J.Orechovský,F. Lorencovič   V kategórii Benjamín (6.- 7.roč.):  D.  Norko,S. Vallo                                                                                 V kategórii Kadet (8.-9. roč.): Adrián Chovanec

     • Adrián získal 1. miesto v šachu

      25. 11. 2019

      Dňa 21.11.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. V silnej konkurencii  v kategórii žiakov Adrián Chovanec z 9.A získal 1. miesto. Najmladším účastníkom turnaja bola 7-ročná Emmka Gondeková z 1. ročníka, ktorá získala malý darček. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Adriánovi a  trénerovi blahoželáme!

     • Milujem život, nie drogu

      24. 11. 2019

      V týždni od 18. do 22. novembra sme športovými aktivitami podporili Týždeň boja proti drogám. Hrali sme vybíjanú, futbal, florbal a rôzne pohybové hry, ktorými sme preferovali zdravý životný štýl. Pripnutím srdiečka "milujem život" sme sa verejne priznali k oslave života, ktorú sme vyjadrili aj sledovaním koncertu naživo v priamom prenose RTVS 2: "Príbeh hudby o nesmrteľnosti." V Kine Tatra v Starej Ľubovni žiaci so záujmom sledovali film o nástrahách internetu, po ktorom odvážne besedovali s okresnou koordinátorkou p. Nemergutovou a riaditeľkou CVČ p. Hanečákovou, ktorým vyjadrujeme poďakovanie za spoluprácu. Ďakujeme všetkým, ktorí tento týždeň akýmkoľvek spôsobom podporili.      fotogaléria

     • Vŕbová píšťalka - okresné kolo

      17. 11. 2019

      Zapojili sme sa do okresnej  súťaže Vŕbová píšťalka,  ktorú organizovalo CVČ v Starej Ľubovni dňa14.11. 2019.  Našu školu reprezentovali Jessica Pekárová, žiačka 2.A triedy a Lívia Dopiráková, žiačka 5.A triedy. Na akordeóne ich doprevádzala pani učiteľka Mgr. Dana Norková. Za spev ľudových piesni dievčatá získali čestné uznanie. Ďakujeme za šírenie ľudových tradícií. fotogaléria

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      13. 11. 2019

      Naša škola sa zapojila do výzvy Zachráň strom, pomôž prírode a škole. Jej podstatou bolo zachrániť jeden strom, ktorý sa spotrebuje na výrobu papiera. Aby k tomu nedošlo je potrebné zrecyklovať 125 kg papiera.

      Nám sa spoločne podarilo nazbierať 2620, 85 kg papiera. Zachránili sme 21 stromov.

      Výsledky jednotlivci: 1. miesto  – Matej Valek, 6.A = 196, 70 kg.

                                        2. miesto – Lukáš Pekár Hudák, 3. A= 183, 20 kg

                                        3. miesto – Hugo Juraj Bulinský, 9. A = 118, 85 kg

                                        4. miesto -  Gabika Salamonová, 9.A = 103, 80 kg

                                         5. miesto -  Katka Pčolková, 5. A = 100 kg

       Výsledky za triedy:

      1. miesto - trieda 6.A   vyzbierala  636, 70kg

      2. miesto - trieda 3.A   vyzbierala  429, 20kg

      3. miesto - trieda 7.A   vyzbierala 224, 95 kg

      4. miesto - trieda 9.A   vyzbierala  222, 65 kg

      5. miesto - trieda 5.A   vyzbierala  148, 50 kg

      6. miesto - trieda 4.A   vyzbierala  124 kg

      7. miesto - trieda 1.A   vyzbierala  67, 05  kg

      8. miesto - trieda 2.A   vyzbierala  38, 50 kg

      9. miesto - trieda 8.A   vyzbierala  37, 85 kg

      Usilovní boli aj naši učitelia, ktorí vyzbierali 611 kg.

      Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom,  ktorí sa do zberovej aktivity zapojili.  Ceny víťazom budú odovzdané pri  odovzdávaní polročných vysvedčení.

       

       

       

    • Kreslíme logo našej školy
     • Kreslíme logo našej školy

      10. 11. 2019

      Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní,  šikovní a kreatívni  môžu do konca kalendárneho roka vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť aj v elektronickej podobe. 

      Víťazný návrh bude ocenený a víťazné logo bude reprezentovať našu plavečskú školu.

    • Elektroodpad- Dopad
     • Elektroodpad- Dopad

      5. 11. 2019

      Tento projekt realizuje CEEV Živica  v spolupráci so spoločnosťou SEWA, a.s. a naša škola bude tento rok jeho súčasťou. Cieľom projektu nie je vyzbierať čo najväčšie množstvo elektroodpadu, ale poukázať na životný cyklus elektroodpadu od jeho výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Taktiež chceme podporiť zodpovednú spotrebu a potrebu separovania tejto komodity, nakoľko jej časti sú pre prírodu a následne aj pre nás nebezpečné. Môžeme začať tým, že použitý drobný elektroodpad vhodíme do kontajnera vo vestibule školy. O ďalších aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      28. 10. 2019

      V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva SR, sme dnes, 28. októbra, zriadili na chodbe základnej školy čitateľský kútik. V ňom si mohli žiaci pozrieť, prečítať či prelistovať z kníh, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici. Výber bol naozaj pestrý. Od titulov ako Jano, Čenkovej deti, Grécke báje a povesti až po knihy od Gabriely Futovej. Mnohé z nich sprevádzali detských čitateľov aj starších generácií. Veríme, že sa kniha stane ozajstným priateľom našich žiakov, že bude ich inšpiráciou a prispeje k rozvoju nielen čitateľských zručností ale aj tvorivosti a fantázie.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      23. 10. 2019

      18. októbra, v piatok, sa žiaci našej školy stretli v Kostole sv. Margity pri modlitbe sv. ruženca. Tým sa zapojili do celosvetového projektu vyhláseného nadáciou Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN Slovensko. Odpoveďou na výzvu sv. otca Františka bola modlitba, ktorá sa niesla v misijnom duchu. Tento rozmer sprítomňovali aj symboly - farby jedotlivých kontinentov a glóbus. Svetlo zažatých sviec vyjadrovalo túžbu prítomných detí, aby na celom svete zavládol pokoj a mier. Veríme, že spoločnou modlitbou sa naplnia slová sv. Pátra Pia: "Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Svojou troškou sme k tomu chceli prispieť aj my.


    • Čas premien
     • Čas premien

      24. 10. 2019

      V spolupráci s MP Education, s. r. o. sme dňa 11. 10. 2019  pripravili prednášky pre chlapcov aj pre dievčatá. Žiakom  4. a 5. roč., s názvom „ Ja a moje JA“,   priblížila pani lektorka psychické míľniky dospievania. Ako zvládať svoje povinnosti v kruhu rodiny,  ako sa prebojovať k svojim právam  v rodine,  ako si budovať trvalé  priateľstvá, či ako zvládnuť prvé lásky. Žiaci 6. a 7. roč. sa dozvedeli o kladnom aj zápornom vplyve informačných technológií na ľudské vzťahy. Akým spôsobom zasahujú do života dospievajúcich sociálne siete. Prednáškami sa prelínali vzťahy medzi chlapcami a dievčatami v období puberty, ktoré žiakov  ovplyvňujú cez informačné technológie,  cez priateľstvá,  či vzťahy v rodine, alebo vzťahy  v škole. Za cenné rady ďakujeme pani lektorke Ing. Zuzane Šutej.

     • Vybrali sme sa na Zelené pleso

      20. 10. 2019

      V sobotu ráno žiaci z turistického krúžku vyrazili do Tatier. Trasa z  Bielej vode na pleso je strednej náročnosti, no  pomerne dlhá. Chodník vedie popri zurčiacej rieke, cez krásny, machom obrastený lesík. Počasie bolo mimoriadne slnečné, čo  umožnilo vidieť mnohé tatranské štíty. Všetci žiaci túto trasu zvládli, na chate si oddýchli a občerstvili sa. Obdivovali výhľady, ktoré ponúka táto časť Tatier v slnečnom počasí.

      Zelené pleso sa naozaj oplatí vidieť!

    • Prečo sa striedajú deň a noc?
     • Prečo sa striedajú deň a noc?

      13. 10. 2019

      Aj na túto otázku hľadali odpoveď žiaci 4. a 5. ročníka na exkurzii vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Najprv si vypočuli rozprávanie o slnečnej sústave, potom sa presunuli do miestnosti s umelou hviezdnou oblohou. Tam mohli pohodlne sledovať nočnú oblohu a všetko, čo sa na nej počas letných či zimných nocí odohráva. Po skončení prednášok si prezreli ešte výstavu rôznych exponátov a zakúpili rôzne spomienkové predmety.

      Veríme, že tento deviaty októbrový deň prispel k  lepšej názornosti a upevneniu učiva o vesmíre.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      1. 10. 2019

      Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

      Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane a ponúkla  možnosť pohybu v telocvični.  Žiaci na I. stupni si pod vedením pani učiteľky Mgr. V. Gladišovej poriadne zacvičili a zatancovali. Všetci sa cítili uvoľnene, veselo a všetkým sa cvičilo veľmi dobre. 

    • Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku
     • Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku

      30. 9. 2019

      Pod vedením p.uč. Danky Norkovej reprezentovali našu školu a naše tradície žiaci navštevujúci krúžok Ľudováčik. Svojím spevom a tancom sa predstavili v pásme “ Lúčne hry” a spríjemnili tak sobotný jarmočný deň.

      Za svoj výkon si vyslúžili veľký potlesk a navyše p.uč. Norková bola ocenená riaditeľom Osvetového strediska v Starej Ľubovni za dlhoročnú a obetavú prácu s mládežou. K oceneniu srdečne blahoželáme a žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Oslávili sme Európsky deň jazykov
     • Oslávili sme Európsky deň jazykov

      27. 9. 2019

       

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.  Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Naši žiaci svojimi aktivitami poukázali na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrili tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Vytvorili úžasné projekty, v ktorých spojili 20 jazykov sveta a otvorili tým bránu k iným kultúram. Svoje jazykové zručnosti si vybraní žiaci porovnali so žiakmi v poľskom Powroźniku, s ktorými sme tiež tento deň spoločne oslávili. Tento deň nás utvrdzuje v tom, že jazyková rozmanitosť je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

    • Svetový deň mlieka v našej škole
     • Svetový deň mlieka v našej škole

      25. 9. 2019

      V stredu 25. 9. 2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Podstatou tohto dňa je poukázať na konzumáciu mliečnych výrobkov deťmi. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

      Žiaci sa k tejto problematike postavili veľmi zodpovedne. Obliekli si biele tričká, yytvorili si výstavku výtvarných prác  a súťažili vo vedomostnom kvíze. Na záver všetci žiaci školy dostali "mliečny darček": kakaové  mliečko Dráčik .Za prípravu a priebeh aktivít patrí poďakovanie našim deviatakom!

     • Účelové cvičenie v prírode

      14. 9. 2019

      V rámci Ochrany človeka a prírody sme si  13. septembra užili krásny slnečný deň v prírode.  Pod vedením hasiča a záchranára  p. Ľubomíra Kobera prebiehala zdravotná príprava. Praktické ukážky boli zamerané na získanie znalostí a zručností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia.  

      V druhej časti  sa žiaci s pedagógmi  peším pochodom vydali smerom k Ľubotínskej vyhliadke. Bezpečný prechod po hlavnej ceste nám zabezpečovali HaZZ  a PZ z Ľubotína. Zato im patrí poďakovanie.

     • Som prvák, som prváčka

      7. 9. 2019

      V pondelok 2. septembra sa po letných prázdninách opäť otvorila  brána našej školy.

      Po zaznení tónov štátnej hymny sa všetkým prítomným  prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna Servilová.  S veľkým nadšením bránu školy prekročili naši prváci, ktorých potešil pán starosta Mgr. Peter Šlosár a venoval im prvú knihu. Potom spolu so  svojou pani učiteľkou  sa ocitli vo  svojej vysnívanej triede. Zaželajme si všetci zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2019/20.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!