• Oznam

     • Riaditeľka školy upozorňuje žiakov, aby sa nezdržiavali v areáli školy z dôvodu vykonávania  stavebných prác na školskom pozemku.

     • Oznam - prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku od 30 marca 2020 do odvolania. Vzdelávací proces žiakov v tomto období bude naďalej prebiehať elektronickou formou prostredníctvom Edupage.

      Ďalšie zmeny!

      • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9.
      • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
      • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
      • Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl - od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
      • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Informácie nájdete na https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  

      Veríme, že túto situáciu všetci zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

     • Zápis do prvého ročníka po novom

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavči oznamuje rodičom zmenu zápisu detí do 1. ročníka.

      V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v utorok 21. 4. 2020 v čase 7.00 - 9.00 a v čase 15.00 - 17.00 osobne do školy, kde rodič vyplní prihlášku u pani riaditeľky. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky, ktorú my vytlačíme, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Prosím, SLEDUJTE našu stránku, o všetkom Vás budeme informovať.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.  Pripomíname, že prerušenie prevádzky škôl nie sú prázdniny, ide o preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti  s koronavírusom COVID-19  rodičov o ich dôslednú kontrolu. 

      Povinnosťou žiakov bude sledovať webovú stránku školy a vypracovávať  úlohy a zadania, ktoré im učitelia budú priebežne zasielať elektronicky prostredníctvom cez edupage.

      Žiadame rodičov, aby dohliadli na vypracovanie všetkých zadaní  o dôslednú kontrolu dodržiavania hygienických a karanténnych opatrení.

      Žiaci môžu kontaktovať svojho  vyučujúceho prostredníctvom Edupage-u. Vedenie školy bude k dispozícii prostredníctvom e-mailu: zsplavec@centrum.sk alebo na t. č. 0918324168, 

      Dôrazne žiadame rodičov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov, kontrolovali pobyt svojich detí počas karantény (aby sa hromadne nezdružovali) a aby preventívne trávili čas doma. 

      Všetci prispejme dodržiavaním pravidiel k minimalizovaniu šírenia tohto nebezpečného ochorenia. Všetkým prajeme veľa zdravia.

     • Prerušenie prevádzky

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje rodičom a žiakom,  že na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu Covid-19 na celom území Slovenskej republiky,  sa prerušuje prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Plavči od  13. 3. 2020 (piatok)  predbežne do 27. 3. 2020.

      Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená. Telocvičňa a školské ihriská sa nebudú využívať.

     • Preventívne hygienické opatrenia v škole

     • Oznamujeme rodičom žiakov, že naša škola urobila opatrenia z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19:

      1.  Žiaci boli poučení  o rizikách šírenia koronavírusu a pravidlách zvýšenej hygieny, hlavne správnom umývaní rúk.
      2.  Dezinfekčné mydlá v dávkovačoch sú žiakom k dispozícií v triedach a WC.
      3. Prevádzkoví zamestnanci školy zabezpečujú každý deň zvýšenú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, toaletných dosiek a podláh.

      Vedenie školy žiada rodičov o následovné:

      1.  Zabezpečiť deťom jednorázové hygienické utierky (papierové)
      2. Neposielať do školy deti s horúčkou a príznakmi nachladenia

      Žiadame rodičov, aby rovnaké hygienické a bezpečnostné opatrenia vykonali aj vo svojich domácnostiach, prípadne odporúčame, aby si v rodine ráno aj večer merali teplotu. V prípade zvýšenej teploty niektorého člena rodiny neposielajte dieťa do školy a bezodkladne kontaktujte lekára a školu!

     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1.     všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

      2.      návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

      3.      s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

      4.      okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

      5.      návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

      6.      všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

      NARIAĎUJE SA:

      1. dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené:
      2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatelbvi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosť
      3. Blok textu: starostlivosťVšetkým poskytovateľom zdravotnej starostliví v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

      Dôrazne sa neodporúča:

      - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska)

      ,- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     • Usmernenie MŠVVaŠ SR č.2, v súvislosti so šírením koronavírusu

     •  

        V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

           MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.   

        Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.    

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

           Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

           Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

     • Družobné stretnutie v Powroźníku

     • Prvé stretnutie s našou družobnou školou z Powroźníka sme zvládli na výbornú. V halovom futbale žiakov súperili:  Muszyna - Zlockie – Powroźnik - Żegiestów – Plaveč. Naši chlapci vybojovali zaslúžené 1. miesto. Družstvo dievčat odohralo priateľský zápas vo vybíjanej  „Dva ogne“ Všetkým ďakujeme za športový výkon a reprezentáciu našej školy. Poďakovanie patrí aj trénerovi Radovi Pekár-Hudákovi. prikladáme foto

     • Oznámenie o konaní volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

      konanie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč

      dňa 17. marca 2020 (utorok) o 17. 00 hod.  v budove ZŠ.

       

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov

      Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy:

      • 4 zvolení zástupcovia rodičov,
      • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       

      V Plavči 27. 2. 2020                                                            Mgr. Anna Servilová, riaditeľka ZŠ

       

     • A Silly Bear

     • Dôležitosť ovládania aj cudzích jazykov sme podporili účasťou na divadelnom predstavení v Starej Ľubovni. Toto predstavenie bolo zaujímavé tým, že herci komunikovali v anglickom jazyku, čím nabádali žiakov 5. a 6. ročníka pozorne počúvať aktívnu angličtinu a zároveň mali môžnosť  zdokonaliť sa v tomto svetovom jazyku.

     • Divadelné predstavenie

     • Žiaci prvého stupňa dňa 24. 2. 2020 navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove kde si pozreli rozprávku Červená Čiapočka. Tá sa trošku líšila od klasickej ľudovej rozprávky. Červená čiapočka v podaní prešovských divadelníkov bola spojením niekoľkých rozprávok. V príbehu tak mohli deti stretnúť nielen Červenú čiapočku, ale aj postavy z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach alebo z príbehu Ako išlo vajce na vandrovku. Všetky tieto rozprávky spájala postava vlka, ktorý deťom učaroval najviac. Bol vtipný, veselý a neskutočne závislý na sladkostiach. Celá rozprávka bola doplnená krásnymi piesňami. Veľakrát divadelníci zapojili do deja aj publikum, ciže deti. Sálou sa ozýval smiech a tlieskanie. Ako povedal po predstavení jeden druháčik: "Toto bolo najlepšie divadlo v mojom živote." Nedá sa s ním nesúhlasiť. Vtipný príbeh sa páčil aj učiteľkám.

    • Irán - Svet okolo nás
     • Irán - Svet okolo nás

     • Žiaci 6. – 7. ročníka sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Aktuálny program pod názvom Irán – zahálená krása zaviedol žiakov na Blízky východ. Do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale predovšetkým veľmi pohostinnej krajiny.  Žiakom sa páčilo multimediálne spracovanie projekcie, ktoré bolo sprevádzané hovoreným slovom moderátorov.

    • Medzinárodný deň materinského jazyka
     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • 21. február je deň, kedy si pripomíname hodnotu rodnej reči a materinského jazyka. Tento najsilnejší nástroj na rozvoj a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva sme si pripomenuli spolu s významnou osobnosťou našich dejín, s Ľudovítom Štúrom, kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Medzinárodný deň vyhlásila OSN a prvýkrát sa slávil v roku 2000. Žiaci našej školy sa zapojili do jeho osláv rôznymi aktivitami, ktoré realizovali na hodinách slovenského jazyka. Význam Medzinárodného dňa slovenského jazyka nám priblížili členovia redakčného krúžku, ktorí tento významný deň odštartovali  rozhlasovou reláciou. V dejinách nášho materinského jazyka je najvýznamnejšou osobnosťou práve Ľudovít Štúr, a preto sme boli veľmi radi, že našich žiakov navštívil a odovzdal im ocenenie v podobe medaily. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít spojených s týmto sviatkom a ôsmakom za ich prípravu a realizáciu.

      Materinský jazyk je vzácny, naša reč je ľubozvučná, nedajme si ju vziať!

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Vydaril sa! Opäť po roku môžeme skonštatovať, že karneval je medzi deťmi veľmi obľúbenou akciou. 20. februára telecvičňu našej školy zaplnili žiaci a učiteľky v maskách svojich obľúbených hrdinov, rozprávkových bytostí, ale aj viac či menej známych vecí. Zábava bola výborná. Už tradične sa deti najviac tešili na tombolu, ktorá bola vďaka sponzorským darom veľmi bohatá. Všetkým, ktorí prispeli k detskému úsmevu, ďakujeme. Za prípravu a realizáciu ďakujeme žiakom piateho a šiesteho ročníka.

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • Súčasťou projektu Elektroodpad- dopad je aj rovesnícke vzdelávanie. Natália Angelovičová a Sofia Plavnická odovzdávali vedomosti, skúsenosti a informácie našim predškolákom. Spoločne sa venovali téme "Baterky a kábliky". Hravou formou sa snažili deťom v predškolskom veku priblížiť fungovanie elektroniky a pôsobenie elektroodpadu na životné prostredie a na človeka. Dievčatám ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom rovesníckom vzdelávaní.

      "Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad- dopad 3 v spolupráci s CEEV Živica. Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk"


       

    • Turistická sobota
     • Turistická sobota

     • V sobotu 15.2.2020 sa žiaci, ktorí majú radi turistiku, vybrali znova do našich obľúbených Tatier a za pekného počasia vykročili rezkým krokom zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde si pozreli expozíciu v Tatranskom ľadovom dóme – tento rok to bol známy Parížsky chrám Notre dame a tiež súťažné výtvory Tatry Ice master 2020. Nemohli sme vynechať ani Reinerovu útulňu známu svojim snehovým Betlehemom. Výlet sa nám vydaril a každý odchádzal domov spokojný, občerstvený sviežim tatranským vzduchom a plný zážitkov. Pozrite foto

     • Beseda s pani výpravkyňou

     • Naši prváci a druháci v rámci aktivít rozširujúcich vedomosti a poznatky sa dnes dozvedeli o práci na našich železniciach.  Pani výpravkyňa v železničiarskej rovnošate cestovala so žiakmi ako v ozajstnom rýchliku s cestovným lístkom niekoľko zastávok.  Možno práve touto besedou narastie záujem o toto povolanie. Poďakovanie patrí zamestnankyni TEŽ  Bc. Márii Reľovskej.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK