• Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí:

    

   Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí zriadenou obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí

   na jedno dieťa mesačnou sumou  6 €

    

   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca žiaka uhrádza na účet školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

    

   Príspevok je povinný uhradiť aj ten žiak, ktorý v daný mesiac ŠKD nenavštevoval (z rozličných dôvodov), no je vedený v evidencii žiakov ŠKD.

    

   Poplatky sa uhrádzajú priamo na účet ZŠ s MŠ:

   číslo účtu:    SK28 0200 0000 0016 7189 4353

   BIC:               SUBASKBX

   VS:                 300

                                                                                                            

    


    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje