Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Plaveč
Adresa školyŠkolská 93, 065 44 Plaveč
Telefón052/ 4921 727
E-mailzsplavec@centrum.sk
www stránkazsplavec.edupage.org
ZriaďovateľObec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Ján Wilde
Zástupkyňa pre ZŠMgr. Anna Servilová
Zástupkyňa pre MŠMgr. Viera Plavnická
Výchovná poradkyňaMgr. Anna Koršňaková
Vedúca ŠJp. Anna Pčolková
Ekonómka ZŠp. Mária Pekárová

Rada školy

Uznesením číslo 15/2018 z II. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Plavči konaného dňa 15. 12. 2018

bolo schválené delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč v zložení:

Ing. František Figula, Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Dominik Lorek, Mgr. Monika Vojteková

 Titl., priezvisko, meno
PredsedaMgr. Dana Norková
Zástupca pedagogických zamestnancov MŠMgr. Eva Hetešová
Zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠp. Eva Plavnická
Zástupcovia rodičov ZŠp. Andrea Plavnická
 p. Slavomíra Nemergutová
 Mgr. Mária Tešľová
Zástupca rodičov MŠBc. Monika Hetešová
Delegovaní členovia OZ Ing. František Figula
 Mgr.Mgr. Dominik Lorek
 Mgr. Lenka Falateková
 Mgr. Monika Vojteková

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Predseda

Mgr. Dana Norková

Zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

Mgr. Eva Hetešová

Zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ

p. Eva Plavnická

Zástupcovia rodičov ZŠ

p. Andrea Plavnická

 

p. Slavomíra Nemergutová

 

Mgr. Mária Tešľová

Zástupca rodičov MŠ

Bc. Monika Hetešová

Delegovaní členovia OZ

Ing. František Figula

 

Mgr. Dominik Lorek

 

Mgr. Lenka Falateková

 

Mgr. Monika Vojteková

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Názov VedúciZastúpenie predmetov
MZ pre 1. StupeňPaedDr.Dana Sopkovávšetky vyučovacie predmety
PK pre spoločenskovedné predmetyMgr. Renáta KosturskáSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBV, NAV
PK pre výchovné predmetyMgr. Anna KoršňakováTSV, HUV, VYV,
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Katarína PačanováMAT, FYZ, CHE, GEO, INF, BIO

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov


Počet žiakov

Počet žiakov

z toho

Počet

 tried

Z toho

Školský

klub detí

1.stupeň

2.stupeň

1. stupeň

2.stupeň

169

66

103

9

4

5

25

Počet zdravotne znevýhodnených -  individuálne začlenených žiakov

Druh zdravotného znevýhodnenia

 

Žiaci s vývinovou poruchou učenia

8

Žiaci so zmiešanými poruchami učenia

1

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou

0

Žiaci so zdravotným oslabením

1

Spolu:

10

Počet žiakov dochádzajúcich z iných obcí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Kozelec

1

1

-

-

3

-

-

-

-

5

Ďurková

-

-

1

1

-

1

-

-

-

3

Orlov

-

-

1

-

-

2

-

-

1

4

Vislanka

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

Podrobnejšie informácie:  Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 6

                                         Ukončenie školskej dochádzky k 30.6.2019 - 19 žiakov

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Ročník1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11121111110
počet žiakov141516212621221519169
z toho ŠVVP----3112310
z toho ŠKD12472     25

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2018/2019 ukončilo ZŠ 18 žiakov 9. ročníka.

Nižšie končiaci žiaci - 0

Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy.Percento úspešností je 100%


Typ školyPočet žiakov
Gymnázium 3
Bilingválne štúdium - Obchodná akadémia1
SOŠ pedagogická 1
SOŠ zdravotnícka 5
SOŠ elektrotechnická2
SOŠ dopravná 1
SOŠ – technická3
Hotelová akadémia0
SOŠ bez maturity 3
Spolu19

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOČIPDEJFYZGEOHUVCHEMINFMATNAVNEJOBNPRIPRV
I.A 1,07 1
II.A 1,4 1,2
III.A1,38 1,44 1,56
IV.A1,67 1,9 1,57
V.A1,882,081,122,12 1,85 1,582,651,12
VI.A2,052,3812,142,051,671 1,192,431
VII.A1,952,14 2,232,51,8212,141,242,3611,91
VIII.A2,42 1,62,6212,931,532,731,132,41
IX.A1,841,58 1,742,111,84 2,531,422,6812,051
               
TriedaSJLSPRTECHTSVVLAVYUVYV         
I.A11         
II.A1,531         
III.A1,561 1,31         
IV.A21 1,59         
V.A2,421         
VI.A2,331 1         
VII.A2,32111 1         
VIII.A2,33111 1         
IX.A1,841 1 1         

Prospech žiakov

2 žiaci boli neklasifikovaní z dôvodu vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín. Po úspešnom vykonaní komisionálnych skúšok prospeli.

V tomto školskom roku komisionálne skúšky vykonával aj 1 žiak, ktorý má osobitnú formu vzdelávania - študuje mimo územia SR.


TriedaPočet žiakovProspeliNeprospeliNeklasifikovaníZnížená známkaPochvala TUPochvala RŠPokarhanie RŠ
I.A1414000142 
II.A151501022 
III.A161600082 
IV.A212100072 
V.A2626000423
VI.A2121000121
VII.A222201062 
VIII.A151500031 
IX.A1919000136 
Spolu 16916900058214

Dochádzka žiakov

TriedaPočet žiakovZamešk. hod.Priemer/žiakOspravedlnenéPriemer/ žiakaNeospravedlnenéPriemer/ žiak
I.A1568749,0768749,0700,00
II.A1764743,1364743,1300,00
III.A17120875,50120875,5000,00
IV.A2492243,9092243,9000,00
V.A26232389,35232389,3500,00
VI.A21167379,67167379,6700,00
VII.A23163874,45163874,4500,00
VIII.A15116277,47116277,4700,00
IX.A19184296,95184296,9500,00

Výsledky externých meraní

Do celoslovenského testovania KOMPARO sa dňa 15.11.2018 zapojilo 19 žiakov 9.ročníka.

Testovanie bolo dobrovoľné a uskutočnilo sa v týchto predmetoch: MAT, SJ.

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 62, 4% a priemerná úspešnosť žiakov v SR bola 54, 8%.


NázovPočet žiakovPriemerná úspešnosť školy v %Priemerná úspešnosť SR v %
    
Testovanie T9    
SJL1959,1062,30
MAT1960,463,10
   
Testovanie T5    
SJL2160,458,4
MAT2157,759,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V 1. - 8. ročníku prebiehalo vyučovanie podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý nadväzuje na štátny vzdelávací program.

V 9. ročníku (nižšie stredné vzdelávanie) prebiehalo vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý nadväzuje na štátny vzdelávací program ISCED 2.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku111111111  
Cudzí jazyk 1.-9. ANJANJANJANJANJANJANJ  
Cudzí jazyk 5. – 9.      NEJNEJNEJ 
           
           
           
          

Rozširujúce hodiny

V rámci Inovovaného ŠkVP sme využili možnosť zavedenia nových vyučovacích predmetov. Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil IŠkVP 1 vyučovaciu hodinu, t.j. 33 vyučovacích hodín ročne. Na zmenu kvality výkonu sme navýšili časovú dotáciu o jednu hodinu týždenne v týchto predmetoch.


PredmetTriedaPočet hodín/týždeň
   
Tvorivé písanie2.A1
Telesná a športová výchova1.A, 2.A1
Čítanie s porozumením5. A, 6. A1
Dejepis9.A1
Nemecký jazyk7. A, 8. A2
Matematika3. A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A1
Slovenský jazyk a literatúra7. A 1

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Typ zamestnancov Trvalý pracovný pomerČiastočný pracovný pomer
Pedagogickí    
 Zakladná škola176
 Materská škola4 
    
Nepedagogickí    
 Ekonomický úsek 1 
 Školská jedáleň41
 Upratovačky41
 Školmík1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Typ zamestnancaNekvalifikovanýKvalifikovaný
učiteľ ZŠ016
učiteľ MŠ04
vychovávateľ01
asistent učiteľa01
spolu022

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaOdborneNeodborne
1. 4.všetky predmety
5.- 9.  TSV, GEO, FYZ, OBN, TECH

V šk. roku 2018/2019 boli v škole zamestnaní pedagogickí pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej profesie.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. kvalifikačná skúška01
2.kvalifikačná skúška00
kontinuálne 42
funkčné 00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťaže

Počet žiakov

Umiestnenie

Predmetové súťaže a olympiády - okresné kolo

Biblická olympiáda

3

3. miesto - družstvo, Šašalová, Nemergutová,  Nemergut

Geografická olym.

3

Účasť

Biologická Olymp.

1

3. miesto K. Pekárová

Olympiáda zo SJL

1

Účasť

Matematický klokan

48

Titul úspešný riešiteľ si získala Ľ. Lacková

D. Norko,  a A. Chovanec

Školským šampiónom sa stal T. Maček

Pytagoriáda

32

Účasť

Envirootázniky

2

3. miesto J. Vojtek

Botanikiáda

2

Účasť – L. Beňáková a L. Kaňuch

iBobor

Najúspešnejší riešiteľ – Samuel Vallo

Majstrovstvá v šachu

4

1.     miesto – A. Chovanec

2.     2.miesto – S. Vojteková

Kráľ šachu

3

Titul získal Adrián Chovanec

Krajské kolo

Technická olympiáda

1

5.miesto S. Nemergutová

Celoslovenská súťaž

Liečiv rastliny

3

27. miesto L. Beňáková

Umelecké  súťaže – okresné  kolo

Vŕbová píšťalka

2

Účasť

Babka, dedko roka

12

víťazná práca - A. Kosturský, do okresného zborníka najlepších prác sa prebojovalo vyznanie E. Pavlíkovej

Šaliansky Maťko

1

Čestné uznanie – F. Lorencovič

Talent najmenších

4

1. miesto J. Pekárová

Hviezdoslavov Kubín

2

Účasť

Súťaž v aranžovaní

 

Účasť

Anjel Vianoc

2

2.miesto M. Pivovar

Športové súťaže - okresné kolo

Minifutbal McDonald Cup

10

3. miesto - družstvo ml. žiakov

Florbal st. chlapci

6

Účasť

Florbal st. žiaci ZŠ

9

Účasť

Zober loptu nie drogy

12

3. miesto družstvo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Počas celého školského roka vyučujúci kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu,

komunikačných zručností, schopnosti argumentovať,

čítaniu s porozumením využívaním rôznych zdrojov informácií s podporou a organizovaním aktivít:

• Športový deň športu - družobné stretnutie žiakov z Powroźníka

• Triedne koncoročné výlety

• Raňajky so starostom

• Matematický klokan

• Divadelné predstavenie v DJZ

• Deň matiek - kultúrna akadémia

• Deň otvorených dverí - SZUŠ Rosnička

• Škola v prírode - Detský raj

• Zápis do 1. ročníka

• Zbierka Ligy proti rakovine

• Deň učiteľov

• Farebný týždeň

• Naše knižné prvotiny - výstava kníh

• Hviezdoslavov Kubín

• Turistika na Hrebienok

• Fašiangový karneval

• Svet okolo nás- medzinárodný vzdelávací projekt

• Valentínsky deň

• Lyžiarsky výcvik - Ždiar

• Šaliansky Maťko

• Návšteva obecnej knižnice

• Leonardium - zážitková výstava

• Vianočná akadémia

• Vianočné trhy

• Deň s Mikulášom

• Čas premien - cyklus prednášok

• Cesta slovanskou históriou - Šermiarsko-divadelná kumpánia

• Milión detí sa modlí ruženec - medzinárodná iniciatíva

• Plavecký výcvik

• Exkurzia do bývalého koncentračného tábora Osvienčim

• Deň jablka

• Európsky týždeň športu - dvojdňové podujatie pod názvom Lopta je môj kamarát

• Verejná zbierka Biela pastelka

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektov:

• Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

• Aktivizujúce metódy vo výchove

• Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva

• Národný projekt NÚCEMu - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím

elektronického testovania.

• Projekt v oblasti medzinárodnej spolupráce so školou z Poľska v mestečku Powrózník.

• Moja prvá škola pre prvý stupeň ZŠ

• Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Plaveč

• Vzdelávacie programy: Stroj na jednotky, ALF, Bez kriedy, portál www. zborovna. sk, aScagenda a Proforient

• E-twining - medzinárodné združenie učiteľov

• Das Bild Der Anderen - komunikácia s patnerskou školou v Poľsku v NEJ

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Naša základná škola je plnoorganizovanou školou. Vyučovanie prebieha v jednej budove, v ktorej je umiestnená materská škola a školská jedáleň ŠKD.

Priestorové podmienky sú optimálne pre počet žiakov a učiteľov.

Vyučovací proces prebiehal okrem 9 klasických tried a v 3 odborných učebniach.

Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára aj športový areál pre MŠ a multifunkčné ihrisko.

Škola má svoju vlastnú jedáleň. Inventár kuchyne a priestory sa snažíme postupne vybavovať novými technologickými strojmi ako aj renovovať a opravovať priestory kuchyne.

Súčasťou školy je ŠKD, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie aktivít mimo vyučovania.

Z hľadiska bezpečnosti žiakov a zamestnancov sme opravili schody pri zadnom vchode do budovy.

Priestory našej školy a telocvičňu využíva aj elokované pracovisko - Súkromná ZUŠ Rosnička na realizovanie tanečného krúžku.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov normatívne financovanie................................................................... 427 762 €

2. Originálne kompetencie..................................................................................................................................... 124 800 €

3. Vlastné príjmy:

a) príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením do MŠ .................2016 €

b) príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením do ŠKD..................1583 €

c) nájom priestorov Rosnička.................................................................................................................................... 200 €

d) obecný úrad prenájom priestorov ............................................................................................................................50 €

e) multifunkčné ihrisko .............................................................................................................................................1350 €

f) školská jedáleň - réžia ..................................................................................................................................8 619, 69 €

g) vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia na záujmové...................................................................................5 446 €

4. Spolu vlastné príjmy .....................................................................................................................................13 818,69 €

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

a) vzdelávacie poukazy:- počet vydaných VP: 169

- počet prijatých VP: 166

b) kultúrne poukazy - počet vydaných KP: 169

Záujmové útvary boli organizované školou pod vedením učiteľov ZŠ, elokovaným pracoviskom SZUŠ Rosnička v Kežmarku (výtvarný a tanečný odbor).


Názov Počet skupínVedúci
Bedminton1Mgr. Ivana Miklošová
Biologický1Ing. Helena Homzová
Florbalový1Mgr. Anna Koršňaková
Futbalový1Rado Pekár - Hudák
Hra na flautu1PaedDr. Dana Sopková
Jazykový1Mgr. Renáta Kosturská
Ľudováčik1Mgr. Dana Norková
Šach1p. Ján Chovanec
Šikovníček1Mgr. Darina Jarkovská
Turistický1Mgr. Mária Hajduková
Tanečný1SZUŠ Rosnička
Výtvarný1SZUŠ Rosnička

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

• s rodičmi - prostredníctvom rodičovských združení, radou školy a pri vedení záujmových krúžkov,

• s Obecným úradom - úprava okolia školy, dotácia na voľnočasové aktivity, zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy pre budúcich prváčikov,

• s CPPPaP v Starej Ľubovni, v Kežmarku a v Sabinove

• s inými inštitúciami a organizáciami: DHZO Plaveč, FS Plavčanka, FS Kalina, Polícia Ľubotín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SL

• s farským úradom Plaveč

• s družobnou školou Powroźník

• s fyzickými osobami a miestnymi podnikateľmi

Záver

Vypracovala: Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

V Plavči 26. 8. 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 28.8.2019

Vyjadrenie rady školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy bola predložená na vyjadrenie Rade školy dňa 18. 9. 2019

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola prejednaná a schválená zriaďovateľom dňa: 4.10.2019

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK