Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Plaveč
Adresa školyŠkolská 93, 065 44 Plaveč
Telefón052/ 4921 727
E-mailzsplavec@centrum.sk
WWW stránkazsplavec.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anna Servilová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 229

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov131615172127212215167
z toho ŠVVP     31127
z toho v ŠKD6884     26

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOČIPCSPDEJDOVDOVEtická výchovaFYZGEOHUVCHEMINVINFĽudové remeslá
II.A               
III.A               
IV.A               
V.A1,331,67  1,19    1,67   1,05 
VI.A1,811,85  1,69   2,191,69   1,19 
VII.A1,521,76  1,43   1,811,48 1,43 1,38 
VIII.A1,671,86  1,33   2,11,57 1,86 1,48 
IX.A2,472,2  1,6   2,672,07 2,27   
MŠ - 1. trieda               
MŠ - 2.trieda               
MŠ - 3. trieda               
I.A               

TriedaMatematické cvičeniaMATNAVNEJOBNOBVODCPohybová prípravaPPPráca s počítačomPRVPRAPRVPNVPRI
II.A 1,21             
III.A 1,13            1,27
IV.A 1,56            1,38
V.A 1,71             
VI.A 2,04             
VII.A 2,19 1,81           
VIII.A 2,14 2,1           
IX.A 2,87 2,2           
MŠ - 1. trieda               
MŠ - 2.trieda               
MŠ - 3. trieda               
I.A               

TriedaPRVREV/DOVRECSCMSlovenský jazykSJLSPRSVPTECHTSVTEVTvorba životného prostrediaTVPUmelecká činnosť speváckaUmelecká činnosť tanečná
II.A1    1,291        
III.A     1,41        
IV.A     1,751        
V.A     1,521        
VI.A     2,231        
VII.A     1,521        
VIII.A     1,671        
IX.A     2,21        
MŠ - 1. trieda               
MŠ - 2.trieda               
MŠ - 3. trieda               
I.A      1        

TriedaVLAVYUVYVVýtvarno - estetická výchovaZAC
II.A     
III.A1,2    
IV.A1,19    
V.A     
VI.A     
VII.A     
VIII.A     
IX.A     
MŠ - 1. trieda     
MŠ - 2.trieda     
MŠ - 3. trieda     
I.A     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
II.A161600
III.A151500
IV.A171700
V.A212100
VI.A272700
VII.A212100
VIII.A222110
IX.A0000
MŠ - 1. trieda170017
MŠ - 2.trieda210021
MŠ - 3. trieda40024
I.A121200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
II.A1665046,4365046,4300,00
III.A1556937,9356837,8710,07
IV.A1779049,3879049,3800,00
V.A2164930,9064930,9000,00
VI.A27203178,12203178,1200,00
VII.A21141167,19141167,1900,00
VIII.A22113851,73113851,7300,00
IX.A000,0000,0000,00
MŠ - 1. trieda1700,0000,0000,00
MŠ - 2.trieda2100,0000,0000,00
MŠ - 3. trieda400,0000,0000,00
I.A1240536,8240536,8200,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bedminton0 Mgr. Ivana Miklošová
Bedminton13 Mgr. Ivana Miklošová
Biologický0 Ing. Helena Homzová
English club11 Mgr. Lucia Cvancigerová
Futbalový0  
Futbalový0 Rado Pekár - Hudák
Hasičský 0  
Hra na klavír0  
Jazykový0 Mgr. Renáta Kosturská
Ľudováčik12 Mgr. Dana Norková
Matematika hrou8 Mgr. Katarína Pačanová
Rozhlasový8 Mgr. Renáta Kosturská
Spev0  
Šikovníček0 Mgr. Darina Jarkovská
Šikovníček11 Mgr. Darina Jarkovská
ŠKD25 Mgr. Mária Hajduková
Tanečný0  
Turistický0 Mgr. Mária Hajduková
Turistický 0 Mgr. Mária Hajduková
Výtvarný 0  
Zdravotnícky0  

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Anna Servilová

V Plavči, 29. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!