• Školský klub detí sa v jednotlivých školských rokoch organizuje spravidla

   v jednom oddelení.

    

   V  školskom roku 2021/2022 navštevuje  ŠKD 26 detí z prvého stupňa, a to:

   10 prvákov 

   11 druhákov

   3 tretiaci

   2 štvrtáci

    

   ŠKD poskytuje rozličné možnosti  ako tráviť voľný čas, učí deti spolupatričnosti, tolerancii.

   Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.

    

   Školský týždenný rozvrh záujmovej činnosti:

   • Zvedavý pondelok      (spoločensko-vedná oblasť)
   • Umelecký utorok        (esteticko-výchovná oblasť)
   • Pracovná streda          (pracovno-technická oblasť)
   • Eko štvrtok                  (prírodovedno-environmentálna oblasť)
   • Neposedný piatok      (telovýchovná, zdravotná a športová oblasť).

   Vzdelávacia (rozumová) oblasť je súčasťou každodennej činnosti.

    

   ŠKD je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni v čase mimo vyučovania, t.j. od 11.00 do 16.00 hod.

    

   Je dôležité, aby rodič počas dňa  telefonicky alebo písomne uvedomil vychovávateľku o uvoľnení svojho dieťaťa z ŠKD, či už odkazom alebo sms správou.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje