• Informácie k zápisu do prvého ročníka
     • Informácie k zápisu do prvého ročníka

      16. 3. 2021

      Vzhľadom na  dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení zápis prvákov bude prebiehať elektronickou formou. 

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do 31. augusta 2021. Povinný je aj pre deti, ktoré mali povolený odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

      Zápis bude prebiehať elektronicky v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2021

      • Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na našej webovej stránke online - nachádza sa na našej hlavnej stránke pod názvom Elektronická prihláška do ZŠ. Údaje o dieťati zákonný zástupca vyplní presne podľa rodného listu dieťaťa a trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • V prípade, že sa o dieťa stará len jeden zákonný zástupca, je potrebné vypísať a odoslať -Vyhlásenie rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti na email školy  zsplavec@centrum.sk
      • V prípade, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť vo štvrtok 22. 4. 2021  v čase od  15.00 - 17.00 osobne do školy.
      • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 14 dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného CPPPaP do vydania rozhodnutia o  prijatí dieťaťa do základnej školy doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Tešíme sa na našich budúcich prváčikov.

      Usmernenie najdete na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

     • Odovzdali sme vrchnáčiky Leovi

      15. 4. 2021

      Ešte pred veľkonočnými prázdninami sme odovzdali prvú várku nazbieraných vrchnáčikov na pomoc k liečbe malému Leovi. 

      Všetkým Vám úprimné Pán Boh zaplať. 

      Veríme, že v zbere budete i naďalej pokračovať a že na konci roka mu odovzdáme ďalšie vrecia plné PET vrchnáčikov. 

    • Oznam
     • Oznam

      14. 4. 2021

      Nahlasovanie hmotnosti zbieraných SABI viečok sa predlžuje do 21.05.2021,

      a preto pokračujeme v zbere SABI viečok. 

       

    • Plníme ciele EAP Zelenej školy
     • Plníme ciele EAP Zelenej školy

      8. 4. 2021

      Aj napriek obmedzeniam počas pandémie, kolégium Zelenej školy sa snaží plniť ciele environmentálneho akčného plánu. V uplynulých dňoch navštívili členov Klubu dôchodcov a obdarovali ich ušitým ekovrecúškom a letákom, ktorý obsahoval informácie o správnom triedení odpadu. Ekovrecúško im bude slúžiť na ovocie a zeleninu, aby si v obchode nemuseli brať jednorázový mikroténový sáčok. Aj týmto spôsobom chceme minimalizovať vznikajúci odpad. Za ušitie ekovrecúšok ďakujeme M. Mačekovej.

     • Ako vyrobiť veľkonočné vajíčko?

      1. 4. 2021

      Takto sme si  stanovili cieľ  vyučovania v stredu.  Začalo sa to ráno v obchode, v ktorom si žiaci kúpili  vajíčka. Niektorí si doniesli z domu čerstvé alebo vyfúknuté.  Pripravili sme si prírodné farbivá, predovšetkým šupky z cibule, cviklu a korenie kurkumu. Žiaci  sa dozvedeli  pár trikov ako bez námahy vyfúknuť vajíčko. Na zafarbené vajíčka si vyskúšali  rovné, vlnité a kľukaté čiary. Každá trieda očarila svojou technikou. Prevládala skvelá atmosféra, pričom to bolo veľmi namáhavé a chcelo to veľa trpezlivosti. Odmenou boli krásne kraslice, ktoré si žiaci odniesli domov.

      Mamičky, máte šikovné detičky.

    • Záujem o kloktacie testy na našej škole
     • Záujem o kloktacie testy na našej škole

      26. 3. 2021

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa ZŠ.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. 

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      Zisťovanie záujmu o kloktacie testy bude spustené cez Edupage  v module Prihlasovanie. Svoj  súhlas/nesúhlas s testovaním  je potrebné zaslať do nedele 28. marca 2021.

     • Krásny Deň učiteľov!

      28. 3. 2021

      Vážené kolegyne, dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti Dňa učiteľov  poďakovala za Vašu náročnú a zodpovednú prácu.  Prajem Vám veľa pedagogického optimizmu, tvorivých síl a životného elánu.                                                                                                                                                   Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

    • Oznam o súťaži
     • Oznam o súťaži

      24. 3. 2021

      Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

      Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

      Ďakujeme všetkým "SABI zberačom"  :) 

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

      24. 3. 2021

      Dňa 10.3.2021 sa naši siedmaci Lucia Beňáková, J. Nemergut a J. Pekár Hudák zúčastnili online dekanátneho (okresného) kola biblickej olympiády. Ústredná téma súťaže bola "Z tmy do svetla" a žiaci sa poctivo venovali čítaniu vybraných kníh Svätého Písma. Nepodarilo sa im síce postúpiť do krajského kola, získali však množstvo nových podnetov zo Svätého Písma ako aj novú skúsenosť súťaženia v online priestore. Zúčastnení žiaci si prevzali ocenenia. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Separovanie odpadu sa prenieslo do domácnosti..

      23. 3. 2021

      Keďže sa žiaci na druhom stupni vzdelávajú dištančnou formou, nemôžu priamo v škole plniť cieľ separovania odpadu. A tak si túto aktivitu preniesli priamo do svojich domácnosti. Keď vysypali kôš s komunálnym odpadom po celom dni zistili, že mu môžu dať druhú šancu. Inak by skončil na skládke odpadu, kde by sa dlhé roky rozkladal a poškodzoval životné prostredie. Napokon, pozrite sa sami v priložených fotografiách.

       

      Aký odkaz vám posielajú spolužiačky Natália a Sofia? Dozviete sa ho vo videonahrávke.

     • Ponožkový deň v škole

      22. 3. 2021

      V pondelok 22.3. sme vyjadrili spolupatričnosť ľuďom s Downovým syndrómom. Obuli sme si rôznofarebné ponožky a rozprávali sme sa spoločne o jedinečnosti týchto ľudí. Rozdielnymi ponožkami sme dali najavo, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

      A prečo ponožky? Pretože ich tvar nám pripomína chromozómy. Obúvame si ponožky, ktoré sa na prvý pohľad od seba odlišujú, no predsa plnia svoju úlohu. Tak ako v živote majú svoje poslanie ľudia s downovým syndrómom. Majú svoje miesto vedľa nás a my ich s radosťou podporujeme. :) 

       

     • Ponožkový deň v škole

      19. 3. 2021

      21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou

      21. chromozómu. 

      Pretože chromozómy tvarom pripomínajú ponožky,

      organizácia Down Syndrom International si ich zvolila za symbol tejto akcie. 

      OBUJME SI DO ŠKOLY NA KAŽDÚ NôŽKU INÚ PONOŽKU         V PONDELOK 22.03.2021 

      a spolu podporme ľudí s downovým syndrómom. 

      (obuť si môžete rôzne farebné, vzorované, smiešne ponožky tak,

      aby na každej nohe bola iná ponožka :)

     • Oceňovali sme Všetkovedka

      16. 3. 2021

      Súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími si vyskúšalo na celoslovenskej súťaži 18 393 žiakov. Z našej školy o tento titul bojovalo 12 žiakov z 1. stupňa. Medzi najlepších sa prebojovali: 

      V kategórii 2 - Emmka Gondeková 3 miesto a Viktória Vojteková 21 miesto

      V kategórii 4 - Lukáš Pekár Hudák 16. miesto

      Blahoželáme a želáme veľa chuti do riešenia nových úloh.

     • Poplatky za stravy

      9. 3. 2021

      Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že sa budú vyberať poplatky za réžijné náklady za druhý polrok šk roka 2020/2021.

      • Žiaci prvého stupňa a predškoláci, ktorí využívajú stravu zadarmo potrebujú zaplatiť poplatok za réžiu. ( viď tabuľka)
      • Žiaci na druhom stupni sa vzdelávajú dištančnou formou a preplatky za prvý rok budú mať vyúčtované, keď sa obnoví prezenčné vyučovanie.
      • Stravníci obdržia poštovú poukážku, ktorú  zákonný zástupca  uhradí do konca marca  2021 formou:    trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet * poštová poukážka
      • Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol. Suma sa bude odvíjať od dochádzky dieťaťa do školy.

      V prípade nejasností kontaktujte vedúcu ŠJ na t.č. 0917237130

     • Naša nová knižnica

      7. 3. 2021

      Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda prebúdza k životu, ale aj s knihou, neutíchajúcim zdrojom vedomostí, informácií, relaxu,...

      Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Žiaľ, v poslednom čase čím ďalej, tým viac ľudí uprednostňuje pozeranie televízie alebo surfovanie po internete pred čítaním knihy. Aj preto sme sa v marci – mesiaci knihy rozhodli upriamiť pozornosť našich žiakov práve na knihu.

      Začali sme hneď po jarných prázdninách otvorením našej novej knižnice a tvorivým predpoludním so žiakmi prvého stupňa, výsledkom ktorého boli vlastnoručne vyrobené pestrofarebné záložky do knihy. Pokračovali sme súťažno-zábavným  úlohami, v  ktorých  si žiaci otestovali a precvičili svoje vedomosti z literatúry

      Mesiac marec ešte nekončí a na žiakov čakajú ešte ďalšie nemenej zaujímavé aktivity v spojitosti s knihou a literatúrou.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje