• Informácia k domácemu samotestovaniu
     • Informácia k domácemu samotestovaniu

      19. 9. 2021

      V piatok popoludní sme prevzali AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem. Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5 krát menej ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne Vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

      Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa si preberie balíček, ktorý bude obsahovať 5 ks samotestov a informačný leták o postupe samotestovania. U svojich tr. učiteľov si testy môžete prevziať  v pondelok 20. 9. 2021 od 13. 00 hod. pri zadnom vchode.  Prosíme rodičov, aby dodržiavali zásady  R-O-R.

      Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca žiaka potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE. Výsledok testu sa oznamuje škole len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      •  kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
      •  oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Prikladáme link na inštruktážne video https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

     • Medzinárodný deň finančnej gramotnosti

      17. 9. 2021

      ZAPOJILI SME SA DO MEDZINÁRODNÉHO DŇA GRAMOTNOSTI

                  8. september si svet každoročne pripomína ako MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská dochádzka. Keďže gramotnosť je vnímaná ako symbol vzdelania, rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať aktivity na pripomenutie si takéhoto dňa. Pani učiteľky pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie aktivizačných metód s témami FG do takej miery, aby žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre dané tematické oblasti. Na matematike to boli základy finančnej gramotnosti, poznávanie našej meny, hodnoty peňazí a rozdiel medzi požičiavaním vecí a ich kupovaním.  Zároveň sa naučili, že veci ktoré im rodičia kupujú stoja peniažky, ktoré musia zarobiť a preto si musia veci vážiť a neničiť ich. Žiaci porovnávali ceny tovarov vo viacerých obchodných reťazcoch.             

      Skrátka bol to deň netradičný, trocha iný, ale určite zaujímavý.  Určite sa zhodneme všetci na tom, že naše deti chceme čo najlepšie pripraviť do života, odovzdať im  veľa vedomostí a zručností a o tom gramotnosť je. Získavajú ju nielen v škole ale aj doma, v bežnom živote, preto im my dospelí, buďme dobrým vzorom.

    • Ďalší úspech našej šachistky
     • Ďalší úspech našej šachistky

      15. 9. 2021

      V sobotu 11.09.2021 sa v Nitre konali Majstrovstvá Slovenska mládeže  v zrýchlenom šachu (2x15 minút) v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov za účasti 232 hráčov, na ktorých sa zúčastnila aj naša Emma Gondeková.

      Emmka po ročnej pauze začala opatrne dvoma remízami, po ktorých pridala výhry, ale aj prehry. S celkovým súčtom 4 bodov, aký dosiahla aj hráčka na 3. mieste (ktorú Emma porazila) nakoniec obsadila  4. miesto z dôvodu straty 0,5 pomocného bodu (vyrátané počítačom).

      Získané skúsenosti, ktoré Emma nadobudla jej však nikto nevezme a veríme, že nabudúce aj vďaka nim svoje spoluhráčky ľahšie porazí.

      Emmke srdečne blahoželáme!

    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

      10. 9. 2021

      Vážení rodičia, mnohí potrebujete na začiatku šk. roka potvrdenia o návšteve školy Vášho dieťaťa. Aby sme Vám uľahčili vybavovanie uvedeného tlačiva, môžete si ho vytlačiť elektronicky cez Edupage školy.

      Po prihlásení sa kliknite vľavo hore na ikonku „Štart“. Zvoľte „Dochádzka“ a následne „Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy“. Takéto potvrdenie je plnohodnotné potvrdeniu vydávaného doposiaľ v papierovej podobe a pečiatkou školy. _potvrdennie_o_navsteve_skoly

     • Začíname nový školský rok 2021/22

      7. 9. 2021

      Vo štvrtok 02.09.2021 sme privítali nový školský rok. Žiakom sa najprv prihovorila pani riaditeľka, neskôr pán starosta. Po skončení sa prváčikovia presunuli do svojej triedy, kde sa privítali so svojou pani učiteľkou. Zároveň im pán starosta odovzdal darček v podobe knihy, aby si svoje čítanie mohli neustále zlepšovať.

      Milí žiaci,

      aj touto cestou Vám želáme, aby ste v novom školskom roku mali dostatok elánu do učenia, aby ste do školy chodili s radosťou a s úsmevom na tvári. 

      Vážení rodičia a pedagógovia,

      Vám želáme veľa zdravia, veľa pozitívnej energie a najmä veľa vzájomnej chápavosti pri prekonávaní rôznych prekážok.

     • Najdôležitejšie pokyny k nástupu všetkých žiakov do školy

      31. 8. 2021

      Vážení rodičia,

      v súvislosti so začiatkom školského roku 2021/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojich stránkach pokyny k prevádzke škôl a školských zariadení v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami.

      • Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.  Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.
      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Vyhlásenie odporúčame vyplniť elektronicky prostredníctvom Edupage školy.
      •  
      • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť).
      •  
      • Pri vstupe do budov školy je každá dospelá osoba povinná vykonať dezinfekciu rúk a nasadiť si ochranné rúško na tvár.
      • Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.  Je potrebné, aby každý žiak mal aj náhradné rúško a balíček hygienických vreckoviek.
      •  Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
      • Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ.
      • Naďalejje  platí zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám s výnimkou žiakov a zamestnancov školy. Vstup je povolený len so súhlasom riaditeľky školy a predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti:
      • Obedy sa poskytujú od 03.09.2021 pre prihlásených žiakov. Stravníci sa môžu  prihlásiť  u vedúcej ŠJ, kde si vyzdvihnú zápisný lístok..
      • Na webe ministerstva nájdete  všetky potrebné dokumenty:

      • 20488_Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-1(4).pdf

      • 20487_Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

      • https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje, že školský rok 2021/2022 sa začína  vo štvrtok 2. septembra 2021 svätou omšou v  kostole sv. Margity o 8:00 hod.  Po sv. omši sa žiaci  presunú do areálu školy (zadný vchod), kde riaditeľka školy slávnostne otvorí šk. rok a žiaci dostanú bližšie pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú  po skončení slávnostného otvorenia domov.  Riadne školské vyučovanie aj s obedmi a ŠKD bude prebiehať od 3. 9. 2021.

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku školského roka

      23. 8. 2021

       

       

      Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

      Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

      Váš záujem/nezáujem o takýto druh testov je potrebné zvoliť cez Edupage v časti Prihlasovanie a to do 25. augusta 2021.

      viac na: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

    • Dobrovoľné domáce samotestovanie
     • Dobrovoľné domáce samotestovanie

      23. 8. 2021

      Vážení rodičia,

                      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Váš záujem/nezáujem o takýto druh testov je potrebné zvoliť cez Edupage v časti Prihlasovanie a to do 25. augusta 2021.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

       

       

       

     • Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

      20. 7. 2021

      V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

      Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ, ako sme ho poznali doteraz.

      Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičov žiakov našej školy o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

      Žiadame rodičov, aby najneskôr do 30.7.2021 priniesli do školy, alebo nechali v poštovej schránke školy umiestnenej pri zadnom vchode školy dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

      Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

      Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. cestne_vyhlasenie_k_stravovaniu_2021-2022.pdf

      V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na telefónom čísle 0917237130 alebo priamo v jedálni ZŠ

      Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a.../dotacie-pre-deti

     • Rozlúčka deviatakov 

      1. 7. 2021

      Posledný stisk ruky,
      úsmev na rozlúčku
      alebo slzy možno, snáď,
      veď posledný raz
      chytíme do rúk kľučku,
      ktorú sme stlačili tisíckrát.

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nastal čas prevzatia posledného vyvedčenia, ktoré si žiaci prevzali z rúk starostu obce. Následne odovzdali "žezlo a korunu" svojim nástupcom - terajším ôsmakom. 

      A nám neostáva nič iné ako popriať im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov, nových priateľstiev.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

      23. 6. 2021

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

      Spolu sa vyzbieralo  2079 kg papiera.

      Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa: 

      1. miesto: J. Gálik, 6.A, 165 kg kg

      2. miesto: J. Hudák, 8. A , 112 kg

      3 .miesto:  S.  Norková, 5.A, 100 kg

      4. miesto: Adam Slimak, 4.A, 95 kg

      5. miesto: Liana Gabliková, 7.A, 94 kg

      Jednotlivcom  vecné ceny  odovzdá  riaditeľka školy na slávnostnom ukončení školského roka.

      Najviac papiera nazbierala 5.A trieda. 567 kg. Čaká ich špeciálna cena.

       Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera veľmi pekne ďakujeme. 

    • Pokračujeme v zbere
     • Pokračujeme v zbere

      18. 6. 2021

      Chceli by sme Leovi odovzdať ďalšiu "várku" vrchnáčikov, preto by sme poprosili všetkých, ktorí majú ešte nejaké vrchnáčiky doma, aby nám ich priniesli do konca tohto týždňa.

      Zároveň pripomíname, že pokračujeme i v zbere SABI viečok, ktoré môžu žiaci vhodiť do nádoby pri zborovni.

      ĎAKUJEME 

       

     • Raňajky so starostom obce

      17. 6. 2021

      Dňa 17.6.2021 sa našim deviatakom dostalo veľkej pocty, že aj napriek množstvu pracovných povinností im svoj čas venoval starosta obce.

      S radosťou žiakom predstavil priestory obecného úradu, vysvetlil im, v čom spočíva práca starostu obce a tiež ich oboznámil s prácou zamestnancov OÚ.

      Nezabudnuteľnou súčasťou programu boli aj slávnostne pripravené raňajky, ktoré žiakom veľmi chutili.

      Pán starosta, ďakujeme.

     • Predchádzame kriminalite a nástrahám internetu

      3. 6. 2021

      V rámci protidrogovej prevencie v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Starej Ľubovni sa žiaci 1. stupňa dozvedeli o nástrahách internetu a rôznych nebezpečenstvách, ktoré im prináša naša moderná doba. Žiaci 2. stupňa počúvali, ale aj horlivo debatovali na tému: "Kriminalita mládeže." Za tieto zaujímavé, poučné, výchovné prednášky ďakujeme kpt. Milanovi Ženčuchovi, ktorý veľmi ochotne a odborne poučil našich žiakov.

     • Staň sa aj ty olympionikom!

      2. 6. 2021

      Touto výzvou sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu  Olympijský odznak všestrannosti.
      Je to dobrovoľný športový projekt  SOVŠ zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov, v ktorom chceme deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných, lebo svoje výkony porovnávajú nie so svojimi rovesníkmi, ale sami so sebou.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje