• Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

      20. 7. 2021

      V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

      Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ, ako sme ho poznali doteraz.

      Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičov žiakov našej školy o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

      Žiadame rodičov, aby najneskôr do 30.7.2021 priniesli do školy, alebo nechali v poštovej schránke školy umiestnenej pri zadnom vchode školy dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

      Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

      Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. cestne_vyhlasenie_k_stravovaniu_2021-2022.pdf

      V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na telefónom čísle 0917237130 alebo priamo v jedálni ZŠ

      Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a.../dotacie-pre-deti

     • Rozlúčka deviatakov 

      1. 7. 2021

      Posledný stisk ruky,
      úsmev na rozlúčku
      alebo slzy možno, snáď,
      veď posledný raz
      chytíme do rúk kľučku,
      ktorú sme stlačili tisíckrát.

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nastal čas prevzatia posledného vyvedčenia, ktoré si žiaci prevzali z rúk starostu obce. Následne odovzdali "žezlo a korunu" svojim nástupcom - terajším ôsmakom. 

      A nám neostáva nič iné ako popriať im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov, nových priateľstiev.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje