• Informácie k zápisu do prvého ročníka
     • Informácie k zápisu do prvého ročníka

      16. 3. 2021

      Vzhľadom na  dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení zápis prvákov bude prebiehať elektronickou formou. 

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do 31. augusta 2021. Povinný je aj pre deti, ktoré mali povolený odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

      Zápis bude prebiehať elektronicky v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2021

      • Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na našej webovej stránke online - nachádza sa na našej hlavnej stránke pod názvom Elektronická prihláška do ZŠ. Údaje o dieťati zákonný zástupca vyplní presne podľa rodného listu dieťaťa a trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • V prípade, že sa o dieťa stará len jeden zákonný zástupca, je potrebné vypísať a odoslať -Vyhlásenie rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti na email školy  zsplavec@centrum.sk
      • V prípade, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť vo štvrtok 22. 4. 2021  v čase od  15.00 - 17.00 osobne do školy.
      • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 14 dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného CPPPaP do vydania rozhodnutia o  prijatí dieťaťa do základnej školy doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Tešíme sa na našich budúcich prváčikov.

      Usmernenie najdete na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

    • Záujem o kloktacie testy na našej škole
     • Záujem o kloktacie testy na našej škole

      26. 3. 2021

      Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa ZŠ.

      Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. 

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      Zisťovanie záujmu o kloktacie testy bude spustené cez Edupage  v module Prihlasovanie. Svoj  súhlas/nesúhlas s testovaním  je potrebné zaslať do nedele 28. marca 2021.

     • Krásny Deň učiteľov!

      28. 3. 2021

      Vážené kolegyne, dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti Dňa učiteľov  poďakovala za Vašu náročnú a zodpovednú prácu.  Prajem Vám veľa pedagogického optimizmu, tvorivých síl a životného elánu.                                                                                                                                                   Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

    • Oznam o súťaži
     • Oznam o súťaži

      24. 3. 2021

      Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

      Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

      Ďakujeme všetkým "SABI zberačom"  :) 

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

      24. 3. 2021

      Dňa 10.3.2021 sa naši siedmaci Lucia Beňáková, J. Nemergut a J. Pekár Hudák zúčastnili online dekanátneho (okresného) kola biblickej olympiády. Ústredná téma súťaže bola "Z tmy do svetla" a žiaci sa poctivo venovali čítaniu vybraných kníh Svätého Písma. Nepodarilo sa im síce postúpiť do krajského kola, získali však množstvo nových podnetov zo Svätého Písma ako aj novú skúsenosť súťaženia v online priestore. Zúčastnení žiaci si prevzali ocenenia. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Separovanie odpadu sa prenieslo do domácnosti..

      23. 3. 2021

      Keďže sa žiaci na druhom stupni vzdelávajú dištančnou formou, nemôžu priamo v škole plniť cieľ separovania odpadu. A tak si túto aktivitu preniesli priamo do svojich domácnosti. Keď vysypali kôš s komunálnym odpadom po celom dni zistili, že mu môžu dať druhú šancu. Inak by skončil na skládke odpadu, kde by sa dlhé roky rozkladal a poškodzoval životné prostredie. Napokon, pozrite sa sami v priložených fotografiách.

       

      Aký odkaz vám posielajú spolužiačky Natália a Sofia? Dozviete sa ho vo videonahrávke.

     • Ponožkový deň v škole

      22. 3. 2021

      V pondelok 22.3. sme vyjadrili spolupatričnosť ľuďom s Downovým syndrómom. Obuli sme si rôznofarebné ponožky a rozprávali sme sa spoločne o jedinečnosti týchto ľudí. Rozdielnymi ponožkami sme dali najavo, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

      A prečo ponožky? Pretože ich tvar nám pripomína chromozómy. Obúvame si ponožky, ktoré sa na prvý pohľad od seba odlišujú, no predsa plnia svoju úlohu. Tak ako v živote majú svoje poslanie ľudia s downovým syndrómom. Majú svoje miesto vedľa nás a my ich s radosťou podporujeme. :) 

       

     • Ponožkový deň v škole

      19. 3. 2021

      21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou

      21. chromozómu. 

      Pretože chromozómy tvarom pripomínajú ponožky,

      organizácia Down Syndrom International si ich zvolila za symbol tejto akcie. 

      OBUJME SI DO ŠKOLY NA KAŽDÚ NôŽKU INÚ PONOŽKU         V PONDELOK 22.03.2021 

      a spolu podporme ľudí s downovým syndrómom. 

      (obuť si môžete rôzne farebné, vzorované, smiešne ponožky tak,

      aby na každej nohe bola iná ponožka :)

     • Oceňovali sme Všetkovedka

      16. 3. 2021

      Súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími si vyskúšalo na celoslovenskej súťaži 18 393 žiakov. Z našej školy o tento titul bojovalo 12 žiakov z 1. stupňa. Medzi najlepších sa prebojovali: 

      V kategórii 2 - Emmka Gondeková 3 miesto a Viktória Vojteková 21 miesto

      V kategórii 4 - Lukáš Pekár Hudák 16. miesto

      Blahoželáme a želáme veľa chuti do riešenia nových úloh.

     • Poplatky za stravy

      9. 3. 2021

      Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že sa budú vyberať poplatky za réžijné náklady za druhý polrok šk roka 2020/2021.

      • Žiaci prvého stupňa a predškoláci, ktorí využívajú stravu zadarmo potrebujú zaplatiť poplatok za réžiu. ( viď tabuľka)
      • Žiaci na druhom stupni sa vzdelávajú dištančnou formou a preplatky za prvý rok budú mať vyúčtované, keď sa obnoví prezenčné vyučovanie.
      • Stravníci obdržia poštovú poukážku, ktorú  zákonný zástupca  uhradí do konca marca  2021 formou:    trvalý príkaz * internetbanking * vklad na účet * poštová poukážka
      • Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol. Suma sa bude odvíjať od dochádzky dieťaťa do školy.

      V prípade nejasností kontaktujte vedúcu ŠJ na t.č. 0917237130

     • Naša nová knižnica

      7. 3. 2021

      Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda prebúdza k životu, ale aj s knihou, neutíchajúcim zdrojom vedomostí, informácií, relaxu,...

      Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Žiaľ, v poslednom čase čím ďalej, tým viac ľudí uprednostňuje pozeranie televízie alebo surfovanie po internete pred čítaním knihy. Aj preto sme sa v marci – mesiaci knihy rozhodli upriamiť pozornosť našich žiakov práve na knihu.

      Začali sme hneď po jarných prázdninách otvorením našej novej knižnice a tvorivým predpoludním so žiakmi prvého stupňa, výsledkom ktorého boli vlastnoručne vyrobené pestrofarebné záložky do knihy. Pokračovali sme súťažno-zábavným  úlohami, v  ktorých  si žiaci otestovali a precvičili svoje vedomosti z literatúry

      Mesiac marec ešte nekončí a na žiakov čakajú ešte ďalšie nemenej zaujímavé aktivity v spojitosti s knihou a literatúrou.

    • Organizácia vyučovania od 8. marca 2021
     • Organizácia vyučovania od 8. marca 2021

      5. 3. 2021

      V zmysle ROZHODNUTIA ministra školstva a na základe POKYNU zriaďovateľa školy, Vám oznamujeme, že od 8.3.2021 bude školské vyučovanie v ZŠ zabezpečené prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia aj pre ostatných žiakov 1. stupňa.

      Z dôvodu evidencie žiakov, ktorí potrebujú prezenčné vyučovanie prednostne (pri prípadných zmenách) Vás žiadame, aby ste  čestné prehlásenie podľa kategórie do ktorej spadáte odoslali elektronicky cez Edupage. 

      Zakonny_zastupca_nemame_moznost_vykonavat_pracu_z_domacnosti..docx

       ostatné prípady: Cestne_prehlasenie__2.docx

      • Pre rodičov  žiakov ostáva naďalej v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 14 dní. 
      • Zákonní zástupcovia, ktorí už prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od lekára nie staršie ako tri mesiace, sa testovať nemusia.
      • Pre žiakov platia doterajšie pravidlá – rúško (aj  náhradné), dezinfekcia, odstupy, dieťa so zvýšenou teplotou ostáva doma.

      Žiaci II. stupňa sa budú vzdelávať dištančnou formou. MŠ, ŠJ a ŠKD bude pracovať v bežnom režime. Zo stravy sa žiaci odhlasujú individuálne.

      Rozhodnutie_ministra_8.3.2021.pdf

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

      5. 3. 2021

      Milí čitatelia a milovníci čítania, Ľubovnianska knižnica pre vás pripravila regionálnu súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa Kráľ čitateľov. Podrobné informácie nájdeš v porpozíciách na tomto odkaze:kniznicasl.sk/kc-propozicie-2021/, ktoré ťa navedú, čo máš ďalej robiť . Inšpiráciou pre vás môže byť aj krátke video:https://youtu.be/W5_pszzZLTc. Prajeme vám veľa chuti do čítania a zábavy pri odhaľovaní nových príbehov.

    • Knižná šifra
     • Knižná šifra

      3. 3. 2021

      Tak,...a je to tu. Marec - mesiac kníh! Pre všetkých milovníkov dobrej knihy, čítania a túžby po dobrodružstve je pripravená súťaž Knižná šifra 2020/2021. Súťažiť môžu žiaci druhého stupňa základnej školy. Je vytvorená formou escaperoom. Súťažiaci získavajú kľúče pri riešení úloh rôznej obtiažnosti. Po ich zvládnutí môžu vyhrať vecné ceny, ktoré do súťaže venovali spisovateľky G. Futová, B. Kardošová a kníhkupectvo Martinus. Prajeme vám príjemné unikanie, nádherné zážitky z čítanie a radosť z hry. Keďže je úloh veľa, kľúče si radšej zapisujte, ak by ste to celé naraz neprešli.

      Odkaz na hru: https://prezi.com/view/NIuTwV0e10UoDNXw6cty/?fbclid=IwAR3oqB0u1W9I0pF7-5yXFFXw-KgiuCad8QKcaB7QNOc8qG8cyC8jd13m9Yg

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      2. 3. 2021

      Od stredy 3.marca 2021 sa prezenčného vzdelávania môžu zúčastňovať len žiaci rodičov, ktorí nemôžu svoje zamestnanie vykonávať z domu. Potvrdenie o tom, že rodič nemôže vykonávať prácu z domu, je nutné predložiť riaditeľke školy najneskôr do 5.3.2021.

      • Pre rodičov týchto žiakov ostáva naďalej v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 14 dní. 
      • Zákonní zástupcovia, ktorí už prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od lekára nie staršie ako tri mesiace, sa testovať nemusia.
      • Pre žiakov platia doterajšie pravidlá – rúško (aj  náhradné), dezinfekcia, odstupy, dieťa so zvýšenou teplotou ostáva doma.

      Ostatní žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou doma. V ZŠ bude fungovať celodenné ŠKD, kde sa budú žiaci doobeda pripájať na online vyučovacie hodiny. Obed v ŠJ bude zabezpečený.

      Riaditeľka školy, Mgr. Anna Servilová
       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje