• Medzinárodný týždeň nepočujúcich

      26. 9. 2020

      Týždeň od 21. do 27. septembra je vyhlásený za Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete. Počas tohto týždňa si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je aj napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Aj naši učitelia a žiaci prejavili spolupatričnosť s týmito ľuďmi a veľmi ochotne v piatok, 25. septembra sa naučili krásne slovíčko "Ľúbim ťa" v posunkovej reči. Ďakujeme za prejav porozumenia.

     • Európsky deň jazykov

      26. 9. 2020

      Každoročne, 26. septembra sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje Európsky deň jazykov.Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. Aj naša škola sa v piatok, 25. septembra pridala k tejto iniciatíve. Žiaci si vypočuli rozhlasovú reláciu a spoločne v triedach odpovedali na otázky vedomostného kvízu. Spoločne hľadali najdlhšie slová v rôznych jazykoch. Žiaci 1. stupňa nádherne vymaľovali logo tohto dňa. Výsledky našej práce si môžete pozrieť vo vestibule školy.

     • Pilotný projekt

      20. 9. 2020

      V tomto školskom roku  sa naša škola chce zapojiť do projektu Šach na školách. Projekt sa zameriava na deti vo veku 6 - 10 rokov. Výučba šachu bude prebiehať na našej škole 1 hodinu týždenne. Žiaci z 2. - 4. roč. sa môžu prihlásiť  u svojich tr. učiteľov.

     • Biela pastelka

      19. 9. 2020

      V piatok, 18. septembra sme sa po prvýkrát zapojili do verejnej zbierky organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska  na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Spoločne sme prispeli sumou 88,3€. Všetkým, ktorí nezištne pomohli, vyslovujeme veľké ,,ďakujeme."

     • Biela pastelka

      17. 9. 2020

      Nie je slepý ten, kto má choré oči a nevidí, ale ten, kto ich má zdravé a nevidí, pretože dobre vidíme iba srdcom, to hlavné v našom živote je očiam neviditeľné.

      Aj my môžeme preukázať dobro v našich srdciach. Už zajtra sa budeme snažiť pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú.

      V piatok,18. septembra 2020 sa na celom Slovensku uskutoční už 19. ročník verejnej zbierky Biela pastelka.

      Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002.

      Prispieť môžete ľubovoľnou sumou vhodenou do urny, ktorá bude zajtra umiestnená pred hlavných vchodom našej školy alebo zaslaním sms  s ľubovoľným textom na číslo 820 sumou 2 eurá.

      Veríme, že spoločne dokážeme dobrotu v našich srdciach a pomôžeme ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú, pretože niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. Ďakujeme

       

     • Oznam o priebehu volieb do rady školy za rodičov ZŠ

      16. 9. 2020

      Vážení rodičia,  v zmysle zákona §24 odst.2 zákona 596/ 2003 o pôsobnosti orgánov školskej samosprávy- rady školy, uplynulo štvorročné funkčné obdobie členov Rady školy.

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Rada školy sa skladá z 11 členov:

      • 3  zástupcovia rodičov ZŠ
      • 1  zástupca rodičov MŠ
      • 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      • 1 zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

      Vzhľadom k vzniknutej situácii a nariadeným epidemiologickým opatreniam navrhujeme nasledovný postup pri voľbe členov za rodičov ZŠ.

      1. Cez Edupage je spustený anonymný dotazník, v ktorom každý rodič bude môcť napísať meno a priezvisko kandidátov.  Pre vyplnenie dotazníka kliknite tu                                            Dotazník bude aktívny do  18. 9. 2020. 

      2. Za každú triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa,  navrhnite dvoch kandidátov.

      2. Voľby členov do rady školy sa uskutočnia tajným hlasovaním vo vestibule školy, ktoré sa budú konať  v utorok  22. septembra 2020 o 17. 30 hodine.

      Vaša účasť je potrebná.

     • Emmka získala ďalšiu medailu

      16. 9. 2020

      Naša mladá šachistka Emma Gondeková sa opäť postavila najlepším a po ťažkom súboji, v ktorom sa niekoľkokrát menil očakávaný výsledok získala pekné 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska mládeže  v zrýchlenom šachu (2x15 minút) v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov, ktoré sa konali 13.9.2020 v Topolčanoch.

      Srdečne blahoželáme!

     • Oznam

      16. 9. 2020

      Vážení rodičia, aj v našej škole pribúdajú žiaci, ktorí prerušili  dochádzku z dôvodu nariadenej karantény alebo zdravotných dôvodov.  

      1. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf
      2. V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      3. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.
     • Ponuka záujmovej činnosti v školskom roku 2020/21

      11. 9. 2020

      V školskom roku 2020/21 budú na našej škole pracovať záujmové útvary:

      1. Turistický  - Mgr. M. Hajduková
      2. Futbalový    - p.  R. Pekár-Hudák
      3. Športové hry  (1. - 4.) - Mgr. A. Fedáková
      4. Kolégium Zelenej školy (5. – 9.) Mgr. M. Vojteková
      5. Rozhlasový (5. – 9.) - Mgr. R. Kosturská
      6. Ľudováčik (1. – 5.)   - Mgr. D. Norková
      7. Nemčina hrou (1. – 4.) – Mgr. A. Murcková
      8. Letom svetom (1. – 4.) - Mgr. J. Jakubkovičová
      9. Z každého rožka troška (1. -4.) - Mgr. D. Jarkovská
      10. Konverzácia v nem. jazyku (7. – 9.)  – Mgr. A. Dziaková
      11. Zdravotník - záchranár (3.- 9.)-  p. Ľubomír Kober

      Skupinové vyučovanie  ZUŠ Rosnička Kežmarok v odboroch:

      1.  Tanečný -  Mgr. Barbora Ilečková
      2.  Výtvarný  - Mgr. Martin Horváth   

      Individuálne hudobné vyučovanie ZUŠ sv. J. Nepomuckého Stará Ľubovňa v predmetoch:

      SPEV A KLAVÍR - Mgr. Alena Zreľaková, DiS. art

      AKORDEÓN - Bc. Radovan Nestorik

      KLAVÍR + KEYBORD Andrea Gladišová, DiS. art

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje