• BUS KARPATY posilňuje autobusové spoje

      28. 5. 2020

      Na základe nahláseného počtu žiakov prihlásených na vyučovanie do ZŠ Plaveč, budú od 1.6. do 30.6.2020 premávať aj tieto školské spoje:

      1.  Linka 710437 spoj 31 s odch. o 12:55 hod. zo St. Ľubovne cez Kozelec 
      2. Orlov do Obručného. Linka 710440 spoj 16 s odch. o 07:00 hod. z P. Poľa cez Ďurkovú do St. Ľubovne ( odch. z Ďurkovej 07:32 hod.).  

      Aktuálne cestovné poriadky sú zverejnené na stránke www.buskarpaty.sk

     • Otvorenie škôl od 1. júna

      26. 5. 2020

      Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR a schválených opatrení ÚVZ SR starosta obce  Mgr. Peter Šlosár  s účinnosťou od 1. júna 2020 rozhodol:

      1. ponechať zatvorenú prevádzku školského klubu detí,
      2. otvoriť materskú školu pre deti materskej školy,
      3. otvoriť základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, 

      a v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ Plaveč stanovuje Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

      Vážení rodičia, 
      potrebné informácie k nástupu do školy od 1.6.2020 nájdete Príloha_1_.pdf
      Pri prvom príchode žiaka do školy zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo pre MŠ Príloha_2.docx
      Vyhlásenie zákonneho zastupcu o zdravotnom stave žiakov ZŠ Príloha_3.docx
      Pre názornosť prikladáme nštruktážne video https://www.facebook.com/watch/?v=954685871613634

       

      Tešíme sa na všetkých žiakov.                                                                                                                   Riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Podmienky nástupu detí a žiakov do školy

      19. 5. 2020

       

      Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6. 2020.

      • Zriaďovatelia  budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí.
      • Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do MŠ  prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov.
      • Do školy nemôžu nastúpiť: deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom), a deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.
      • Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Všetky dokumenty nájdetehttps://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/.

     • Príprava piesne s videoklipom

      18. 5. 2020

       Aj keď je škola už dlhšie zatvorená, žiačky našej školy sú naďalej aktívne a kreatívne. V rámci projektu Elektroodpad-dopad 3, pripravujú pieseň s videoklipom na tému týkajúcu sa elektroniky a elektroodpadu. Za pomoc ďakujeme p. Lackovej za ušité rúška, ktoré sú v tejto chvíli krásnym módnym doplnkom.

     • Oznam pre deviatakov a ich rodičov

      9. 5. 2020

      Minister školstva Mgr. Branislav Gröhling po rokovaní vlády SR vydal niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú  aj žiakov končiacich základnú školu. S deviatakmi súvisí aj podávanie prihlášok na stredné školy. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

      Dôležité termíny:

      • Do 7.5. 2020 každá stredná škola zverejní upravené kritériá prijímacieho konania pre štvorročné a päťročné vzdelávacie programy.
      • Do 15. mája 2020 zákonný zástupca  podá dve prihlášky na vzdelávanie  cez informačný systém základnej školy EduPage. Celý návod si môžete pozrieť na priloženom linku. http://https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u646&lang_id=2
      • Do 29. mája 2020 riaditeľ SŠ so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov.
      • Uchádzač do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
      • Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      • Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. termín).

      Ďalšie termíny budeme aktualizovať  podľa usmernení ministerstva školstva.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje