• Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

      19. 4. 2020

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní Pedagogickou radou ZŠ s MŠ Plaveč (elektronicky) stanovujem  zásady hodnotenia žiakov našej školy:

      1. základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách sú:

      ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

      ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby - priebežné úlohy, ktoré žiaci vypracujú, budú vyučujúci hodnotiť slo

      vnými komentármi, prípadne percentuálnym vyjadrením

      ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie (nie však ich subjektívne rozhodnutie neplniť pokyny vyučujúcich, neodovzdávať úlohy a pod.)

      2. Priebežné hodnotenie žiakov

      • Priebežné hodnotenie zadaných úloh pre žiakov  je slovné. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní.
      • Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka.
      • Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka

      3. Získavanie podkladov na hodnotenie

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      4.Hodnotenie žiakov na konci školského roka        

      • V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia (podľa zatiaľ platného Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.
      • Vyučovacie predmety OBN, NAV, ČIP nebudú na konci školského roka klasifikované - teda žiak za splnenia podmienky aktívnej práce - bude mať na vysvedčení absolvoval/absolvovala.
      • V ostatných ročníkoch (2. – 9. ročník)  sa všetky predmety budú hodnotiť známkou okrem ANJ (3. a 4. roč.).
      • V tomto koncoročnom hodnotení zohľadníme výsledky žiakov pred prerušením vyučovania; výsledky žiakov, aktivitu žiakov a ich dôkladnosť pri plnení úloh v čase prerušeného vyučovania.

      UPOZORŇUJEME, že v prípade, ak žiak z objektívnych dôvodov (technické vybavenie, dlhodobé ochorenie...) nemôže odosielať podklady cez Edupage, budú zákonní zástupcovia v termíne pred klasifikačnou poradou vyzvaní na predloženie všetkých chýbajúcich prác žiaka (jeho portfólio).

      5. Ukončenie stupňa vzdelania

      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka

      6. Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčiin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      V prípade akýchkoľvek nových usmernení, budeme pružne reagovať a informovať vás o zmenách.

      Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

       

       

     • Náboženská výchova alebo etická výchova

      22. 4. 2020

      Žiadame rodičov žiakov, aby vybrali povinne voliteľný predmet, ktorý budú žiaci navštevovať v školskom roku 2020/2021: Náboženská výchova / Etická výchova. V  čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách využijeme elektronickú formu cez  EduPage - Prihlasovanie. Prihlasovanie je možné aj priamo v mobilnej aplikácii. Vyberte jednu z možnosti a potvrďte do 30. 4. 2020. Ďakujeme.

     • Rozvrh online vyučovanie

      17. 4. 2020

      Naši učitelia sa rozhodli  využiť bezplatné komunikačné nástroje pre učenie na diaľku s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiaka. Od pondelka sme pripravili  časový rozvrh jednotlivých tried. Žiaci v určenom čase majú byť pripojení na Zoom a vzdelávať  sa. V rozvrhu sme prihliadali na to, že  žiaci majú súrodencov a možno jeden PC. Prosíme rodičov, aby sa snažili zabezpečiť internetové pripojenie. 

      Usmernenie k online vyučovanvyučovanie sa začne každý deň od 8. 30 hod. podľa časového rozpisu jednotlivých tried rozvrh_online_vyucovanie(5).pdf​​​​​​​

      Online hodiny budú slúžiť na vyvodenie nového učiva, zodpovedanie otázok žiakom, overenie pochopenia učiva žiakmi.

      Pre online vyučovanie žiaci potrebujú nainštalovať program zoom do svojho PC, tabletu alebo mobilu.  V prípade  súrodencov postačí mať nainštalovaný program raz.  Budú sa prihlasovať iným ID číslom, ktoré dostanú od učiteľky.

      Ostatné hodiny v rozvrhu sa vyučujú pomocou online portálov zasielané cez Edupage nasledovne: ak má napr. žiak  v utorok predmety GEO, DEJ, FYZ, tak z týchto predmetov dostanú žiaci v utorok študijný materiál, ktorý je potrebné preštudovať a zadanie úloh vypracovať  do nasledujúcej hodiny (v tomto prípade do nasledujúceho utorka, teda do týždňa). V prípade hlavných predmetov-SJL, MAT je potrebné domáce úlohy odovzdať do nasledujúceho dňa.

      Komunikácia učiteľov so žiakmi naďalej prebieha cez správy v Edupage.

      V tejto náročnej situácii prosíme všetkých žiakov, aby pokračovali vo vzdelávaní elektronickou formou. Zároveň žiadame rodičov, aby vypracovanie zadaných úloh  kontrolovali a poskytli vyučujúcemu spätnú väzbu. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vyučujúce za daný predmet.

    • Akčný deň s projektom Elektroodpad- dopad
     • Akčný deň s projektom Elektroodpad- dopad

      21. 4. 2020

      Pri príležitosti dňa Zeme, budú zajtra 22.04.2020, členky nášho akčného tímu organizovať infokampaň o elektroodpade, ktorá súvisí s projektom Elektroodpad-dopad 3.

      Zapojiť sa môžete všetci tým, že prinesiete nefunkčný drobný elektrospotrebič alebo aj vybité batérie. Zber spojený s infokampaňou sa uskutoční pred budovou potravín COOP Jednota od 11:00 do 14:00 hod.. Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel daných štátom.

      A vôbec, viete prečo je separovanie elektroodpadu dôležité? Dozviete sa to v tejto prezentácii: elektroodpad.pptx


     • Poďakovanie za spoluprácu

      17. 4. 2020

      Milí rodičia,

      v tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i žiakov, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu.

      • Sú medzi vami takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa, čo najlepšie vypracovať  zadané úlohy s deťmi. Z jedného dňa na druhý ste prevzali na seba úlohu učiteľa. Ide vám to veľmi dobre.

      • Ak si myslíte, že vaše dieťa niečomu nerozumie, neváhajte kontaktovať p. učiteľky cez správy v Edupage,  ktoré vám ochotne poradia a pomôžu.

      • Možno máte problémy s IKT zariadeniami. Aj tu je možnosť komunikácie a dohody.

      • Sú však medzi vami aj takí, ktorí nepotrebujú intenzívnu pomoc rodičov a aj napriek tomu sa nezapájajú  do elektronického vzdelávania z dôvodu nezáujmu. Myslíme našich končiacich  žiakov, ktorí sú ešte  stále v prípravnom období  na prijímacie pohovory na SŠ.                                                                                                     Ak  je pochopenie a snaha na obidvoch stranách, každá dohoda je možná  a všetko sa dá  zvládnuť.  Za vašu pomoc vám patrí vďaka.

       

     • Oznam

      9. 4. 2020

      Riaditeľka školy upozorňuje žiakov, aby sa nezdržiavali v areáli školy z dôvodu vykonávania  stavebných prác na školskom pozemku.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje