• Družobné stretnutie v Powroźníku

      27. 2. 2020

      Prvé stretnutie s našou družobnou školou z Powroźníka sme zvládli na výbornú. V halovom futbale žiakov súperili:  Muszyna - Zlockie – Powroźnik - Żegiestów – Plaveč. Naši chlapci vybojovali zaslúžené 1. miesto. Družstvo dievčat odohralo priateľský zápas vo vybíjanej  „Dva ogne“ Všetkým ďakujeme za športový výkon a reprezentáciu našej školy. Poďakovanie patrí aj trénerovi Radovi Pekár-Hudákovi. prikladáme foto

     • Oznámenie o konaní volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč

      27. 2. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

      konanie volieb do rady školy pri ZŠ s MŠ Plaveč

      dňa 17. marca 2020 (utorok) o 17. 00 hod.  v budove ZŠ.

       

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov

      Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy:

      • 4 zvolení zástupcovia rodičov,
      • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       

      V Plavči 27. 2. 2020                                                            Mgr. Anna Servilová, riaditeľka ZŠ

       

     • Divadelné predstavenie

      24. 2. 2020

      Žiaci prvého stupňa dňa 24. 2. 2020 navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove kde si pozreli rozprávku Červená Čiapočka. Tá sa trošku líšila od klasickej ľudovej rozprávky. Červená čiapočka v podaní prešovských divadelníkov bola spojením niekoľkých rozprávok. V príbehu tak mohli deti stretnúť nielen Červenú čiapočku, ale aj postavy z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach alebo z príbehu Ako išlo vajce na vandrovku. Všetky tieto rozprávky spájala postava vlka, ktorý deťom učaroval najviac. Bol vtipný, veselý a neskutočne závislý na sladkostiach. Celá rozprávka bola doplnená krásnymi piesňami. Veľakrát divadelníci zapojili do deja aj publikum, ciže deti. Sálou sa ozýval smiech a tlieskanie. Ako povedal po predstavení jeden druháčik: "Toto bolo najlepšie divadlo v mojom živote." Nedá sa s ním nesúhlasiť. Vtipný príbeh sa páčil aj učiteľkám.

    • Irán - Svet okolo nás
     • Irán - Svet okolo nás

      23. 2. 2020

      Žiaci 6. – 7. ročníka sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Aktuálny program pod názvom Irán – zahálená krása zaviedol žiakov na Blízky východ. Do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale predovšetkým veľmi pohostinnej krajiny.  Žiakom sa páčilo multimediálne spracovanie projekcie, ktoré bolo sprevádzané hovoreným slovom moderátorov.

    • Medzinárodný deň materinského jazyka
     • Medzinárodný deň materinského jazyka

      21. 2. 2020

      21. február je deň, kedy si pripomíname hodnotu rodnej reči a materinského jazyka. Tento najsilnejší nástroj na rozvoj a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva sme si pripomenuli spolu s významnou osobnosťou našich dejín, s Ľudovítom Štúrom, kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Medzinárodný deň vyhlásila OSN a prvýkrát sa slávil v roku 2000. Žiaci našej školy sa zapojili do jeho osláv rôznymi aktivitami, ktoré realizovali na hodinách slovenského jazyka. Význam Medzinárodného dňa slovenského jazyka nám priblížili členovia redakčného krúžku, ktorí tento významný deň odštartovali  rozhlasovou reláciou. V dejinách nášho materinského jazyka je najvýznamnejšou osobnosťou práve Ľudovít Štúr, a preto sme boli veľmi radi, že našich žiakov navštívil a odovzdal im ocenenie v podobe medaily. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít spojených s týmto sviatkom a ôsmakom za ich prípravu a realizáciu.

      Materinský jazyk je vzácny, naša reč je ľubozvučná, nedajme si ju vziať!

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

      20. 2. 2020

      Vydaril sa! Opäť po roku môžeme skonštatovať, že karneval je medzi deťmi veľmi obľúbenou akciou. 20. februára telecvičňu našej školy zaplnili žiaci a učiteľky v maskách svojich obľúbených hrdinov, rozprávkových bytostí, ale aj viac či menej známych vecí. Zábava bola výborná. Už tradične sa deti najviac tešili na tombolu, ktorá bola vďaka sponzorským darom veľmi bohatá. Všetkým, ktorí prispeli k detskému úsmevu, ďakujeme. Za prípravu a realizáciu ďakujeme žiakom piateho a šiesteho ročníka.

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

      17. 2. 2020

      Súčasťou projektu Elektroodpad- dopad je aj rovesnícke vzdelávanie. Natália Angelovičová a Sofia Plavnická odovzdávali vedomosti, skúsenosti a informácie našim predškolákom. Spoločne sa venovali téme "Baterky a kábliky". Hravou formou sa snažili deťom v predškolskom veku priblížiť fungovanie elektroniky a pôsobenie elektroodpadu na životné prostredie a na človeka. Dievčatám ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom rovesníckom vzdelávaní.

      "Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad- dopad 3 v spolupráci s CEEV Živica. Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk"


       

    • Turistická sobota
     • Turistická sobota

      15. 2. 2020

      V sobotu 15.2.2020 sa žiaci, ktorí majú radi turistiku, vybrali znova do našich obľúbených Tatier a za pekného počasia vykročili rezkým krokom zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde si pozreli expozíciu v Tatranskom ľadovom dóme – tento rok to bol známy Parížsky chrám Notre dame a tiež súťažné výtvory Tatry Ice master 2020. Nemohli sme vynechať ani Reinerovu útulňu známu svojim snehovým Betlehemom. Výlet sa nám vydaril a každý odchádzal domov spokojný, občerstvený sviežim tatranským vzduchom a plný zážitkov. Pozrite foto

     • Beseda s pani výpravkyňou

      13. 2. 2020

      Naši prváci a druháci v rámci aktivít rozširujúcich vedomosti a poznatky sa dnes dozvedeli o práci na našich železniciach.  Pani výpravkyňa v železničiarskej rovnošate cestovala so žiakmi ako v ozajstnom rýchliku s cestovným lístkom niekoľko zastávok.  Možno práve touto besedou narastie záujem o toto povolanie. Poďakovanie patrí zamestnankyni TEŽ  Bc. Márii Reľovskej.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 5.2.2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Hugo Juraj Bulinský, Adrián Chovanec, Gabriela Salamonová (9.A) a Sofia Guľašová (8.A) zúčastnil 1. ročníka regionálneho kola Finančnej olympiády pre žiakov základných škôl. Súťažiacim gratulujeme k 4. miestu a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Foto v galérii

     • Všetkovedko a Expert geniality show

      6. 2. 2020

      Dňa 28.11. sa na našej škole uslutočnila vedomostná súťaž Všetkovedko  pre žiakov 1. stupňa a Expert geniality show pre žiakov 2. stupňa. V rámci Slovenska sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 22 000 žiakov, z našej školy 12 žiaci: Alexander Duch, Denis Plavnický, Anabela Bartošová, Timea  Pekárová - Hudáková, Marek Heteš, Natália Tešľová, Jozef Semko, Barbara Kurucová, Juraj Orechovský, Kristán Hudák, Filip Lorencovič a Sarah Norková. Do Exert geniality show 13 828 žiakov, z našej školy 16 žiaci: Simona Vojteková, René Ján Bulinský, Margita Nemergutová, Branislav Šuťák, Róbert Šlosár, Dávid Majerníček st., Vanesa Pekárová, Tadeáš Pekár - Hudák, Samuel Vallo, Adam Kosturský, Tamara Pekárová Hudáková, Patrícia Vojteková, Sofia Guľašová, Anna Orechovská, Šimon Duch a Gabriela Kalakajová. V súťaži si žiaci overili svoje vedomosti, odniesli nové skúsenosti a v neposlednom rade získali účastnícky diplom a vecnú cenu.

     • Hodnotili sme I. polrok 2019/20

      4. 2. 2020


      31. januára sa pre školákov uzavrel prvý polrok školského roka 2019/2020.  Za dosiahnuté výsledky si žiaci od svojich triednych učiteľov prevzali výpis  klasifikácie prospechu a správania i pochvalu triedneho učiteľa.  Riaditeľka školy odovzdala vybraným žiakom za výborný prospech a reprezentáciu školy v súťažiach odmenu – jednodňový výlet.  Najlepší zberači v zbere papiera si  prevzali vecné ceny.

      Milí žiaci, želáme vám veľa energie a úspešný štart do nového polroka!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje