Navigácia

Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:  Mgr. Anna Koršňaková

 

Konzultačné hodiny:
 

STREDA      15. 00 hod. - 16. 30 hod  

(alebo podľa potreby a dohovoru s rodičmi)

 

VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE V ŠKOLE


 1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 2. Pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.
 3. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
 4. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým:- partnerská komunikácia a spolupráca-
 • s vedením školy
 • s triednymi učiteľmi 
 • s rodičmi,
 • s pedagogicko-psychologickými poradňami,
 • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
 • s políciou (pri problémovom správaní),
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
 • podľa potreby uskutočniť osobné návštevy v rodinách detí,
 • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
 • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
 • realizovať kariérne poradenstvo (pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,
 • pomáhať pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov zo sociálne slabších rodín,
 • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria