• Dotazník školskej zrelosti

      Poslúži k orientácii o tom, čo dieťa pred  nástupom do školy vie a dokáže. Odpoveď  zakrúžkujte.

                                                        

     1. Vie sa samostatne obliecť a obuť,

         /aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky/                                    Áno    Niekedy    Nie

      

     2. Vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC                                 Áno    Niekedy    Nie

      

     3. Vie správne vyslovovať všetky hlásky                                         Áno    Niekedy    Nie

      

     4. Vie sa vyjadrovať plynule aj v zložitejších vetách                       Áno    Niekedy    Nie

      

     5. Vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené                           Áno    Niekedy    Nie

      

     6. Vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa

          predkreslenej predlohy                                                                Áno    Niekedy    Nie

      

     7. Pozná základné farby                                                                    Áno    Niekedy    Nie

      

     8. Vie spočítať predmety do päť                                                      Áno    Niekedy    Nie

      

     9. Vie porozprávať obsah krátkej rozprávky

          a rozumie jej obsahu                                                                     Áno    Niekedy    Nie

      

     10. Vie sa naučiť naspamäť detskú pieseň

           alebo báseň                                                                                  Áno    Niekedy    Nie

      

     11. Vie vysloviť 1-2 slabičné slovo samostatne

           po hláskach                                                                                 Áno    Niekedy    Nie

      

     12. Vie sa orientovať v priestore, vie kde je „vpredu“

           a „vzadu“, „hore“ a „dole“, „vpravo“ a „vľavo“                        Áno    Niekedy    Nie

      

     13.Vydrží pri hre alebo inej činnosti 10-20 minút                            Áno    Niekedy    Nie

      

     14. Začatú prácu alebo hru dokončí                                                  Áno    Niekedy    Nie

      

     15. Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších

           problémov / neplače, neskrýva sa za rodičov,

           neuteká /                                                                                     Áno    Niekedy    Nie

      

     16. Väčšinou sa hráva spolu s deťmi                                                Áno    Niekedy    Nie

      

     17. Spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky,

           hádky, vzdorovitosti                                                                   Áno    Niekedy    Nie

      

      

     Vyhodnotenie: Za každé áno         2 body

                               Za každé niekedy  1 bod

                               Za každé nie          0 bodov

     Ak rodič dosiahol 34 bodov, jeho dieťa je pripravené úspešne začať povinnú školskú dochádzku.

     Ak rodič dosiahol 24 a menej bodov, nemusí to byť ešte dôvod na znepokojenie. Bolo by však dobré prekonzultovať školskú pripravenosť dieťaťa s odborníkom psychológom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK