• Dôvody na odklad školskej dochádzky

     

    Rodič môže mať pocit, že dieťa ešte nedosahuje potrebnú zrelosť v niektorej zo štyroch hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej. V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi.

     

    Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, logopéda či riaditeľky materskej školy.

     

    Rodič môže požiadať o odklad dokonca aj vtedy, ak psychológovia rozhodnú, že dieťa je rozumovo a emocionálne spôsobilé začať školskú dochádzku - môže to byť napríklad z vážnych rodinných dôvodov.

     

    Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé. V takomto prípade by mal rodič s dieťaťom navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu, aby mohla byť určená preň vyhovujúca forma vzdelávania (špeciálna škola, nultý ročník).

   • Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

     

    Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu:

     

    1. dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
    2. má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
    3. nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
    4. nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
    5. nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom
    6. nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
    7. nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
    8. je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
    9. dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici
   • Riziká skorého nástupu 

    Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť viaceré problémy. 

     

    • Dieťa nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať.
    • Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy než jeho spolužiakom.
    • Začne mať zo seba zlý pocit, stratí sa pocit radosti, a to predsa nikto nechce.
    • Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte pripravené nie je, zanecháva na dieťati negatívne stopy.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK