• PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (do materskej školy) na školský rok 2020/21

    • V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021  nasledovne:

     Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuPočet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

     Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

     • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku
     • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
     • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      

     Ostatné kritériá prijatia:

     V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

     • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou školy
     • dieťa o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca (slobodná matka, vdova, vdovec)
     • dieťa zo  sosociálne znevýhodneného prostredia, dieťa z viacpočetnej rodiny

      

     Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ  priamo od 30.4. do 30. 5. 2020, stiahnuť  z internetovej stránky školy  Ziadost.doc   alebo samostatne napísať.

     Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, súčasťou ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič do ZŠ s MŠ Plaveč  v termíne 30.4. – 30. 5. 2020.

     Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, k žiadosti o prijatie je potrebné doložiť i vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ošetrujúceho lekára.

     Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  školského roka 2020/2021 riaditeľka ZŠ vydá do 30. júna 2020.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč
    • zsplavec.edupage.org
    • Mária Pekárová 052/4927344
    • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
    • zsplavec@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
   • Vianočná výzdoba
   • Vitaj Mikuláš!
   • Milujem život a nie drogy
   • Vŕbová píšťalk - OK