• Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)

     Rok: 2020

     Základná škola s materskou školou v Plavči realizuje dopytovo-orientovaný

     Národný projekt

     „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II“,

      

     ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava 55,

     je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

     v Operačnom programe Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie.

     Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Obdobie realizácie aktivity projektu je plánované od 01. septembra 2020 do 31. decembra 2022.

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

     Ciele projektu:

     • implementovať princípy okluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
     • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
     • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     V rámci tohto projektu poskytujú v našej škole pomoc žiakom so  zdravotným znevýhodnením traja asistenti učiteľa a špeciálny pedagóg.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Zapojením a schválením národného projektu NP POOP II sme získali finančné prostriedky na tri pracovné miesta. Už od od začiatku školského roka budú na našej škole pracovať dvaja asistenti učiteľa. Asistenti budú pracovať  24 mesiacov, čo je veľkou výhodou.

     Od 1. 9. 2021 sme získali pracovné miesto na pozícii školský špeciálny pedagóg. 

      Projekt vypracovali Mgr. A. Servilová, Mgr. A. Koršňaková

      Pre podrobné informácie o prebiehajúcom projekte kliknite na uvedený linky: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje