• Dodatok č. 1

     

    Dištančná forma vyučovania

    Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou.

    Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

     • online vyučovacie hodiny,
     • prostredníctvom portálu EduPage
     • prostredníctvom telefonickej komunikácie.

    V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

    Online hodiny sa organizujú  približne v čase, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín v škole.

    Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:30 do 14:00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

     • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
     • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
     • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
     • projekty na samostatnú prácu,
     •  iné (video, audio nahrávka a pod.).

    Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

    Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

    Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

     

    Časová dotácia predmetu

    Množstvo zadaného učiva na samoštúdium

    Termín zadania

    1 až 2 hodiny týždenne

    úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa

    učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet

    3 až 4 hodiny týždenne

    úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa

    5 hodín týždenne

    úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

     

     

     

     

    Príklad:

    V 8.A je chémia v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.

    Matematika je v 9.A každý deň v týždni. Učiteľ zvolá online hodinu/ zadá úlohy v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky.

     

     

    Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

    1. Pravidelne sledujú EduPage, kde im  učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
    2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá  upravenému rozvrhu hodín. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
    3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Svoju neprítomnosť musia žiaci alebo  rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
    4. Na online hodinách pozorne žiak počúva výklad vyučujúceho a aktívne pracuje.
    5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu žiaka  do elektronickej triednej knihy.
    6. Následne žiak je povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania. 

                          

    Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

    1. Pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
    2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
    3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje