• Systém duálneho vzdelávania


    • Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

     Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Toto umožňuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14. júna 2018 novelizovaný. Medzi významné  úpravy patrí najmä:

     • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka;
     • možnosť podpisu učebnej zmluvyaž do 31. januára príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie;
     • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi predovšetkým malými a strednými podnikmi;
     • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce;
     • odstránenie krátenia mzdového normatívustredným odborným školám;
     • zníženie administratívnej záťažepri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania;
     • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovaniau iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania;
     • zmena systému pri  určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja;
     • ustanovenie pozície hlavného inštruktora ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov;
     • podniková škola, v ktorej zamestnávateľ pripravuje budúcu pracovnú silu aj pre iných zamestnávateľov, je vyňatá z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnym krajom.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje