• Základné informácie o prijímacích skúškach pre rok 2022/2023

    • Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

     • Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.
     • Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
     • Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.
    • Kritéria prijatia na SŠ

     • priemerný prospech na konci 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka (nezapočítavajú sa  známky z predmetov s výchovným zameraním) je rozhodujúci u väčšiny SŠ,
     • koncoročný prospech od 6. ročníka ZŠ, ako aj výsledky súťaží, sa vpisujú do prihlášok,
     • v prípade súťaží jednotlivcov  - diplom musí obsahovať - názov súťaže, aké je to kolo, meno súťažiaceho, umiestnenie, organizátora súťaže, pečiatku a podpis organizátora,
     • v prípade kolektívnych súťaží (športové, tanečné) - ak reprezentuje nejaký klub, organizáciu - potvrdenie tejto organizácie o členstve, reprezentácii na súťažiach a dosiahnutých úspechoch s pečiatkou a podpisom (nahrádza diplom, v ktorom sa nenachádzajú mená jednotlivcov),
     •  niektoré SŠ vyžadujú overenie diplomu u notára (napr. gymnázium Sučany),
     •  ostatné diplomy overuje výchovný poradca ZŠ
     • originál diplomu si žiak musí doniesť na prijímacie pohovory
    • Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

    • Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách (bilingválne gymnáziá, športové gymnáziá, umelecké školy, pedagogické školy a zdravotné školy).

     Do 1. februára 2022 riaditeľ strednej školy zverejní:

     • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, 
     • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
     • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.
     • Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
     • Do 20. februára 2022:

     • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).
     • Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

      Do 28. februára 2022:

     • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
     • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).
     • Od 15. marca do 30. apríla 2022:

      V tomto období sa koná overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola:

     • talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, presný termín určí riaditeľ strednej školy vo vydaných kritériách. Uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
     • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
    • Netalentové odbory stredných škôl – Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

    • Do 31. marca 2022 riaditeľ strednej školy zverejní:

     • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
     • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
     • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

     Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

     Do 10. apríla 2022:

     • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

     Do 20. apríla 2022: riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

     • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

     Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

     9. mája 2022 (pondelok):

     • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok, z organizačných dôvodov sa môžu skončiť 14. mája 2020 (utorok)

     12. mája 2021 (streda):

     • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok, z organizačných dôvodov sa môžu skončiť 17. mája 2020 (piatok)

     Do 6. júna 2022: riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (druhé kolo prijímacích skúšok)

     Jún 2022:

     • termín druhého kola prijímacích skúšok, deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy
    • Rozhodnutie o prijatí na SŠ

     •  Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.
     • Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

      

    • Zápis na SŠ

     • výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý
     • ZŠ vydá len jeden zápisný lístok (nestratiť!) zákonnému zástupcovi na proti podpis pri podpisovaní prihlášok, ponechá si ho SŠ, na ktorú sa žiak zapíše,
     • zápisný lístok je prenosný -ak je žiak úspešný aj na ďalšej SŠ a chcel by na nej študovať, zákonný zástupca zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho druhej škole, na ktorú sa tým zapíše (môže to zopakovať ešte raz).
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje