• Úvod

    •  

     „Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

      

     Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Anna Koršňaková.

      Konzultačné hodiny Pondelok:  14.00   –  15.00 hod. 

     (podľa potreby a dohody aj v inom čase - odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia)

     Pre žiakov podľa potreby počas školského dňa.

      

      

      

     VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE V ŠKOLE


     1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
     2. Pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.
     3. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
     4. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým:- partnerská komunikácia a spolupráca-
     • s vedením školy
     • s triednymi učiteľmi 
     • s rodičmi,
     • s pedagogicko-psychologickými poradňami,
     • s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (návšteva informačných centier),
     • s políciou (pri problémovom správaní),
     • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
     • podľa potreby uskutočniť osobné návštevy v rodinách detí,
     • permanentné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a osobnostných kompetencií,
     • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,
     • realizovať kariérne poradenstvo (pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, organizovať pre nich exkurzie do škôl, do firiem,
     • pomáhať pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov zo sociálne slabších rodín,
     • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje