• Povinnosť zákonného zástupcu pri zápise

    • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

     Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

     Zápisu sa zúčastnia deti aj ich obaja zákonní zástupcovia. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

     K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonný zástupca priniesol občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     • Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá bude aktívna od 22. marca  na našej webovej stránke.
     • Ak nemáte možnosť vytlačiť prihlášku, my za Vás vytlačíme Vami zadanú elektronickú prihlášku, ktorú pri zápise podpíšete.

     Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     Podpisy zákonných zástupcov 

     • Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa
     • ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k  prihláške pripojiť Pisomne_vyhladenie_-_jeden_zakonny_zastupca.docx
     • ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľovi školy Pisomne__vyhlasenie_-_dohoda_zakonnych_zastupcov.docx

     Doručovanie rozhodnutí

     • O prijatí/neprijatí na základné vzdelávanie do základnej školy  bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľky školy do 15. júna 2022
     • Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).

     Dieťa nedosiahlo zrelosť

     • O predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa zákonný zástupca písomne požiada  riaditeľa základnej školy s materskou školou. 

     K žiadosti treba priložiť:

     • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
     • písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia;

     Rodič, ktorý chce, aby jeho dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní ( MŠ), podáva prihlášku do 1. roč. ZŠ. Na online prihláške do poznámky napíše, že chce, aby jeho dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní.

      Aj takéto dieťa sa fyzicky zúčastňuje na zápise.Zápisu sa opäť musí zúčastniť aj dieťa, ktoré bolo zapísané minulý školský rok a dostalo odklad.

     Zápisu sa opäť musí zúčastniť aj dieťa, ktoré bolo zapísané minulý školský rok a dostalo odklad.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje