• Zápis žiakov žijúcich mimo SR

    • Žijete v zahraničí a vaše dieťa dosiahlo vek povinnej školskej dochádzky?

     Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy. Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí.

     Zápis do 1. ročníka ZŠ

     Zápis do 1. ročníka  základných škôl prebieha v priebehu mesiaca apríl (21.apríla 2022 (štvrtok) a 22..apríla 2022 (piatok). Presný dátum zápisu určuje zriaďovateľ konkrétnej školy. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

     Zápis dieťaťa do ZŠ na diaľku

     Dieťa je možné zapísať aj na diaľku. Rodič alebo zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy na Slovensku. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom.

     Elektronická prihláška

     Ponúkame Vám možnosť prihlásiť dieťa do 1. ročníka formou elektronickej prihlášky. Tento spôsob sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov.  Prihlášku môžete vyplniť online. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy (ASC agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

     Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadam dodržať ho.

     Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

     Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať:

     • meno, priezvisko dieťaťa
     • bydlisko dieťaťa
     • rodné číslo dieťaťa
     • názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať

     Vyplňte  žiadosť  Ziadost-o-suhlas-s-plnenim-povinnej-skolskej-dochadzky-mimo-uzemia-SR.docxa zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na e-mailovú adresu: zsplavec@centrum.sk

     alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč

     3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložit  potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2022

     ​V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Riaditeľ školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo Slovenskej republiky.

     Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak je žiak vzdelávaný podľa § 23 písm. b).  (zákon č. 188/2015 Z. z. )

     Žiakom navštevovaná škola v zahraničí musí byť obdobného typu ako kmeňová škola žiaka. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice, prípadne aj pracovné zošity. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak povinný predložiť  riaditeľovi  školy overenú fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka, kedy ukončil štúdium na zahraničnej škole.

     Riaditeľ školy odporúča žiakom (zákonným zástupcom neplnoletého žiaka) vo vlastnom záujme požiadať  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predložiť riaditeľke školy.

     Nesplnenie povinnosti

     V prípade, že dieťa i rodičia sú občanmi SR a nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon a mali by to čo najskôr napraviť. Najlepšie je osloviť riaditeľa niektorej ZŠ na Slovensku a dohodnúť sa s ním, aby dodatočne dieťa zapísal. Táto škola potom bude pre dieťa kmeňovou a na nej bude vykonávať skúšky.

     Komisionálna skúška

     Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky  do príslušného ročníka  podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje