• Ani ten najstarostlivejší rodič nedokáže dať dieťaťu to, čo predškolské zariadenie. Už aj preto, lebo tu sa dieťa učí aj od ostatných detí.

     Predškolská výchova zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji a rozširovaní kognitívnych a sociálnych zručností detí. Mozog dieťaťa sa veľmi rýchlo vyvíja a s každým novým poznatkom v ňom vznikajú nové neurónové spojenia, ovplyvňujúce myslenie, cítenie a reakcie dieťaťa aj v dospelosti.

     Predškolská trieda v škôlke je vnímaná ako „malá prvá trieda“. Nároky na deti sú vyššie, no nie tak, aby ich nezvládali, ale aby im uľahčili nástup do školy. Deti sa v škôlke učia nové veci a rozvíjajú svoje schopnosti. Okrem toho sa učia správať v kolektíve a budujú si sebavedomie. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, sú lepšie pripravené na základnú školu. Majú bohatšiu slovnú zásobu, základy matematických zručností, rozvinutejšiu jemnú aj hrubú motoriku.

     • je miestom, kde sa dieťa stretáva v štruktúrovanej organizácii s učiteľmi a deťmi. Naučí sa postupovať podľa pokynov, prihlásiť sa, keď chce hovoriť, sústrediť pozornosť na učiteľa, klásť mu otázky. Zároveň sa dieťa učí rešpektovať a tolerovať ostatné deti.
     • V škôlke sa dieťa učí riešiť problémy svoje aj ostatných. Hrá sa s rovesníkmi, buduje si sebadôveru a dôveru v ostatných. Deti v škôlke rýchlo zistia, že mnoho vecí dokážu samé a nemusia o všetko prosiť mamu. Pre ich sebavedomie je to veľký krok.
     • Deti majú tisícky otázok a rodičia nemajú neobmedzenú kapacitu. V škôlke deti dostanú veľa odpovedí aj skôr, než sa spýtajú. Hľadajú ich s kamarátmi skúmaním, experimentovaním, konverzáciou

     Najmenšie deti vo veku 3 – 4 rokov v škôlke:

     • Učia sa byť bez rodičov
     • Nadväzujú prvé vzťahy mimo rodiny
     • Orientujú sa v novom prostredí
     • Zvykajú si na určitý systém
     • Začleňujú sa do skupiny a učia sa asertívne presadzovať svoje potreby
     • Experimentujú v oblasti výtvarnej, literárnej, hudobnej
     • Učia sa trpezlivosti pri realizovaní svojich túžob

     Staršie deti vo veku 4 – 5 rokov v škôlke:

     • Učia sa dokončiť činnosť
     • Zvládajú komunikáciu so skupinou aj s kamarátmi jednotlivo
     • Osvojujú si pravidlá správania sa v skupine
     • Naučia sa presadiť svoje záujmy, ale aj ustúpiť
     • Osvojujú si správny postoj, sedenie, chôdzu
     • Zdokonaľujú hrubú aj jemnú motoriku
     • Naučia sa nové hry, rozširujú si okruh záujmov

     Predškoláci 5 – 6 roční sa v škôlke intenzívne pripravujú na školu:

     • Rozvíjajú sebaovládanie
     • Učia sa hľadať rôzne možnosti riešenia problémov a konfliktov
     • Získavajú pohybové zručnosti, majú základy gymnastiky a atletiky
     • Rozvíjajú jemnú motoriku, vedia správne držať pero, ceruzku, lepiť, skladať papier
     • Učia sa pracovať s rôznymi druhmi materiálov
     • Učia sa pracovať podľa pracovného postupu
     • Získavajú technické zručnosti
     • Orientujú sa v priestore a čase
     • Majú základy matematiky, abecedy
     • Učia sa prijať kritiku a pochváliť druhých

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje