• V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2022/2023 nasledovne:

    Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuPočet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

    Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

    • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku
    • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
    • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

     

    Ostatné kritériá prijatia:

    V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

    • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou školy
    • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca (slobodná matka, vdova, vdovec)
    • dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa z viacpočetnej rodiny
    • dieťa staršie ako 3 roky
    • dieťa z danej obce
    • dieťa, ktorého rodičia sú zamestnaní 

    Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa budú podávať od 1. mája 2022 do 31. mája 2022 elektronicky cez Edupage. 

    Ak rodič nemá možnosť pracovať s internetom,  môže si rodič vyzdvihnúť a vypísať žiadosť v Mš u zástupkyne MŠ  dňa 27. 05. 2022 v čase od 15:00 hod - 16:00 hod .

    Vytlačenú a podpísanú prihlášku Vami a detským lekárom  prineste zástupkyni pre MŠ.

    • O prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ  bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľa školy najneskôr do 30. júna 2022. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje