• Školská integrácia

    •  

     Podmienky pre individuálne začlenenie - integráciu

     • spolupracovať so školou, tak ako škola je povinná rešpektovať závery odborných vyšetrení.
     • špeciálno-pedagogické vyšetrenie (písomné vyjadrenie na integráciu) poradenského zariadenia,
     • psychologické vyšetrenie poradenského zariadenia,
     • žiadosť zákonného zástupcu o individuálne začlenenie jeho dieťaťa (nachádza sa na stránke školy).
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu o individuálne začlenenie jeho dieťaťa (nachádza sa na stránke školy)

     Riaditeľ školy

     • je povinný vytvoriť dieťaťu podmienky, podľa návrhu príslušného poradenského zariadenia, evidovať dieťa ako individuálne začlenené, informovať učiteľov o jeho potrebách, dohliadnuť, aby sa metódy, formy práce s dieťaťom, prípadne obsah vzdelávania zmenili podľa potrieb dieťaťa. Ak nie je v jeho silách zabezpečiť pre dieťa adekvátnu formu vzdelávania, informuje zákonného zástupcu o možnostiach vzdelávania dieťaťa na inom type školy.

     Rodič je povinný

     • spolupracovať so školou, tak ako škola je povinná rešpektovať závery odborných vyšetrení.

     Rodič musí zabezpečiť:

     • pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy,
     • dennú domácu prípravu na vyučovanie,
     • nosenie si pomôcok dieťaťom,
     • rodič je povinný informovať neodkladne školu o akejkoľvek zmene stavu dieťaťa.
     •  

     Deti so ŠVVP:

     • Chorí a zdravotne oslabení

     • Mentálne postihnutie

     • Narušená komunikačná schopnosť

     • Autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

     • Sluchové postihnutie

     • Telesné postihnutie

     • Viacnásobné postihnutie

     • Vývinové poruchy správania

     • Vývinové poruchy učenia

     • Zrakové postihnutie

     • Iné postihnutia 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje