Navigácia

Navigácia

 • Základná škola s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč, IČO: 37872907

   

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Nariadenie“)

   

   

  I. Základné ustanovenia

   

  Prevádzkovateľ:         Základná škola s Materskou školou Plaveč

  Adresa:                       Školská 93, 065 44 Plaveč

  IČO:                            37 872 907

  Kontaktné údaje:        tel. č.: 052/4921 727,                       e-mail: zsplavec@centrum.sk

   

  Kontaktné údaje menovanej zodpovednej osoby:          dpo6@proenergy.sk 

   

   

  Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto sme sa rozhodli vás, ako dotknutú osobu, informovať o spracúvaní vašich osobných údajov. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú predmetom spracovávania, či sú spracúvané na základe súhlasu alebo iného právneho základu, na aký účel sú používané, komu ich odovzdávame resp. zasielame a tiež to, aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

   

  II. Vymedzenie pojmov

  (1) Spracúvaním osobných údajov sa myslí spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, pomocou informačno-komunikačných technológií alebo bez nich. (Čl. 4 ods. 2 Nariadenia)

  (2) Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. (Čl. 4 ods. 7 Nariadenia)

  (3) Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. (Čl. 4 ods. 1 Nariadenia)

  (4) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. . (Čl. 4 ods. 1 Nariadenia)

  (5) Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

  (6) Informačným systémom sa rozumie akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe. . (Čl. 4 ods. 6 Nariadenia)

  III. Zásady ochrany osobných údajov

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dodržuje zásady ochrany osobných údajov podľa Čl. 5 ods. 1 a 2 Nariadenia:

  1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť,
  2. Obmedzenie účelu,
  3. Minimalizácia údajov,
  4. Správnosť,
  5. Minimalizácia uchovávania,
  6. Integrita a dôvernosť,
  7. Zodpovednosť.

   

  IV. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dodržuje zákonné spracúvanie, teda spracúva osobné údaje iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok podľa Čl. 6 ods. 1 Nariadenia:

  1. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
  2. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  3. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
  4. Spracovanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  5. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  6. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

  V. Informácie pre dotknuté osoby

  Prevádzkovateľ dodržiava zásadu informovania dotknutých osôb Informáciami pre dotknuté osoby pre jednotlivé informačné systémy prevádzkovateľa podľa Čl. 13 a 14 Nariadenia, v ktorých informuje dotknuté osoby o účeloch, právnych základoch spracovania, o identite dotknutých osôb, o rozsahu spracúvaných osobných údajoch, o príjemcoch osobných údajov, o (ne)vykonávaní prenosu osobných údajov do tretích krajín, o identite zdroja z ktorého boli osobné údaje získané, o dobe uchovávania osobných údajov o prípadnej existencii profilovania a automatizovaného rozhodovania, o právach dotknutých osôb.

  Zoznam jednotlivých Informácií pre dotknuté osoby podľa jednotlivých informačných systémov podľa Čl. 13 a 14 Nariadenia:

  IDO___19_a_20_IS_evidencia_obchodnych_partnerov.pdf 
  IDO___19_a_20_IS_kamerovy_system-_opravneny_zaujem.pdf
  IDO___19_a_20_IS_oznamovanie_protispolocenskej_cinnosti.pdf
  IDO___19_a_20_IS_pedagogicka_dokumentacia.pdf
  IDO___19_a_20_IS_personalistika_a_mzdy-uchadzaci_o_zamestnanie.pdf
  IDO___19_a_20_IS_personalistika_a_mzdy-zamestnanci.pdf
  IDO___19_a_20_IS_propagacia.pdf
  IDO___19_a_20_IS_sprava_registratury.pdf
  IDO___19_a_20_IS_uctovne_doklady_(fakturacia).pdf
  IDO___19_a_20_IS_zverejnovanie_zmluv.pdf

   

  VI. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v Čl. III týchto podmienok.

  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

   

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

   

  VIII. Súvisiace dokumenty

   

  Súčasťou prijatých podmienok  ochrany osobných údajov je Analýza bezpečnosti, Bezpečnostná smernica, Bezpečnostná politika a iné interné smernice, ktoré sú interne uložené u prevádzkovateľa.

  IX. Záverečné ustanovenia

   

  Tieto zásady nadobudli účinnosť  25. 5. 2018

   

  Mgr. Anna Servilová

  Riaditeľka školy

   

   

  24.11.2019 16:42 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria