• PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (do materskej školy) na školský rok 2020/21

    • V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021  nasledovne:

     Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuPočet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

     Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

     • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku
     • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
     • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      

     Ostatné kritériá prijatia:

     V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

     • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou školy
     • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca (slobodná matka, vdova, vdovec)
     • dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa z viacpočetnej rodiny
     • dieťa staršie ako 3 roky
     • dieťa z danej obce
     • dieťa, ktorého rodičia sú zamestaní 

      

     Žiadosť do MŠ sa podáva výlučne elektronickou formou od 30. 4 do 30. 05. 2020. Ak rodič nemá možnosť pracovať s internetom,  môže si rodič vyzdvihnúť a vypísať žiadosť v Mš u zástupkyne MŠ  dňa 27. 05. 2020 v čase od 15:00 hod - 16:00 hod .

     Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

     • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
     • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave je aj potvrdenie o očkovaní dieťaťa
     • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

     Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  školského roka 2020/2021 riaditeľka ZŠ vydá do 30. júna 2020.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč
    • zsplavec.edupage.org
    • zsplavec@centrum.sk
    • Mária Pekárová 052/4927344
    • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje