•    

    Informácie pre rodičov

     

    V súvislosti so súčasným mimoriadnym stavom bude zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 prebiehať bez prítomnosti detí a rodičov elektronickou formou v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 

     

    Povinnosti zákonného zástupcu:

     

    • zákonný zástupca je povinný zapísať každé dieťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕši vek 6 rokov;
    • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie CPPPaP do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020;
    • v prípade, ak CPPPaP odporučilo dieťaťu odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca dieťaťa je povinný oň požiadať školu taktiež elektronickou formou v termíne konania zápisu; ziadost_o_odklad.doc ziadost_o_odklad.pdf
    • súčasťou žiadosti o odklad je aj odporučenie CPPPaP a odporučenie všeobecného lekára pre deti, ktoré zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
    • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
    •  s prihlásením dieťaťa na konkrétnu základnú školu musia súhlasiť obidvaja rodičia, aj v prípade, že spolu nežijú v spoločnej domácnosti. Výnimku tvorí len súdne nariadenie o zbavení rodičovských práv pre niektorého z dvojice zákonných zástupcov dieťaťa; 
    • od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť;
    • zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.                                                          

     Mgr. Anna Servilová                                                                                                                                 riaditeľka  školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!