• OZNAM - Prijímanie detí do MŠ

   Vzhľadom na  dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení zápis do materskej školy bude prebiehať elektronickou formou. 

   Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku  do 31. augusta 2021, nakoľko je už pre tieto deti povinné predprimárne vzdelávanie. 

   Zápis bude prebiehať elektronicky v termíne od 1. mája do 31. mája  2021

   • Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na našej webovej stránke online - nachádza sa na našej hlavnej stránke pod názvom Elektronická prihláška do MŠ Údaje o dieťati zákonný zástupca vyplní presne podľa rodného listu dieťaťa a trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa.
   • V prípade, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v pondelok  24. 5. 2021  v čase od  14.00 - 16.00 osobne do školy.
   Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.  júna  2021.
    
   Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2021/2022:

   a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

   b/   prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania    povinné  a to deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku, tieto deti budú uprednostnené v MŠ 

   c/ deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 

   e/ ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast.

   Poznámka : 

   Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu, je porušením platného právneho stavu.

    

   •   


   • Návrat detí do MŠ od 11. 01. 2021

   • Deti, ktoré sú prihlásené do MŠ od 11. januára 2021 musia pri nástupe vypísať tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré Vám posielam v prílohe. Tlačivo bude možné aj vypísať pred budovou Základnej školy.

    Naďalej trvá zákaz vstupu rodičom do budovy školy.

    Vyhlasenie_zak.zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje